Новини

ОбС определи цени за ползване на Летния театър в „Кайлъка“ до сключване на дългосрочен договор с наемател

Съгласие за ползване на Летния театър в парк „Кайлъка“ за концерти, планирани на 2 и на 9 септември тази година даде на заседанието си в четвъртък ОбС. За целта съветниците определиха цена за ползване на обекта в размер на 200 лв./час, а при повече от 4 часа – 500 лв./ден. Със същото решение бе прието до сключване на дългосрочен договор за наем на Летния театър той да може да се ползва еднократно и за други събития съгласно посочените цени.

Със свое решение от 30 април тази година, изменено в последствие на сесията през  май, Общинският съвет стартира процедура за отдаване под наем на Летния театър чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване. На практика решението е в процес на изпълнение и към този  момент няма сключен договор за наем на обекта. На 23. 07. 2020 г. в Община Плевен е получено искане за еднократно предоставяне на театъра за концерт на 2 септември на Николина Чакърдъкова. С писмо от 27. 07. 2020 г. желание за еднократно ползване на обекта е заявено и за концерт „25 години Тутурутка, 25 години смях до дупка“. Организаторите и на двете прояви поемат отговорност за спазване на всички противоепидемични мерки.

Съгласно текст в Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите – общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от кмета на общината“, а съгласно текст в Закона за местните данъци и такси за всички услуги и права, предоставени от Общината, Общинският съвет определя цена. В тази връзка и съгласно Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Общинският съвет даде съгласие за ползване на имота и определи съответните цени за това.