Новини

Общинският съвет решава за безвъзмездното отдаване на общински имоти за читалищна дейност

Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти публична и частна общинска собственост на градски и селски читалища за развитие на читалищна дейност в общината предстои да обсъди на редовното си заседание на 26 октомври Общинският съвет на Плевен. Предварителен дебат по предложението ще има и в три от постоянните комисии, информира председателят Мартин Митев. Предложението е част от дневния ред за заседанията на ПК по „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

В изпълнение на Решение №618 на Общински съвет – Плевен от 29 юни тази година комисия в състав определен в т.1 на Решението, посети и извърши преглед на предоставения сграден фонд на читалищата. Установените факти при проверката комисията е отразила в нарочен доклад, внесен в деловодството на Общинския съвет на 30 август тази година и разгледат на заседания на постоянни комисии през септември. На база на резултата от проверките Комисията е предложила конкретен срок, за който да бъде предоставено общинското имущество на всяко едно от читалищата. Крайният й извод е, че общинска собственост, която се предоставя за безвъзмездно ползване от читалищата на територията на Община Плевен не трябва да се отдава за по-голям срок от 3 години. Този период ще позволи ефективен контрол по отношение стопанисването на сградите от читалищата и ще ограничи самоволното преотдаване на трети лица, се посочва в предложението, внесено за обсъждане на предстоящата сесия на Общинския съвет.

„Съгласно чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, безвъзмездното право на ползване може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. В предложението до Общинския съвет – Плевен става дума за предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти – частна и публична общинска собственост на 16 читалища на територията на община Плевен, чиито договори изтичат към момента. Срок за новите договори няма посочен, като решението за това предстои да бъде гласувано на редовното ни заседание на 26 октомври“, поясни председателят на Общинския съвет. И коментира, че личното ми мнение по този въпрос е, че за начало в случая е по-правилно да има не едно, а 16 отделни предложения – т.е за всяко едно от посочените читалища в предложението.