Новини

Подписан е договорът по проект за подобряване на условията в образователната среда

Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа на 29 септември 2017 г. договор за изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.007-0002 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”. Той беше одобрен за финансиране със Заповед на Ръководителя на МЗ № РД-12-593_17.11.2016 г. и Решение №РД-02-36_1041_21.09.2017 на УО на ОПРР за сключване на договор за БФП на стойност 10 223 215,88 лева и срок за изпълнение на проектните дейности 30 месеца.

Планираните за изпълнение дейности са в изпълнение на политиката за устойчиво градско развитие и изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен, включващи допустими мерки и дейности по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, върху обекти, разположени на територията на публичната и социалната зони за въздействие, определени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  Плевен.

Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  Плевен – социалната и публичната зона. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

 

Предвидените мерки постигат интегрирано въздействие и синергичен ефект чрeз реализирани в миналото проекти, като и чрез мерките и дейностите, предвидени по другите проекти, част от Инвестиционната програма на Общината, касаещи интервенции върху градската среда, социалната и културната инфраструктура, развитието на интегриран градски транспорт.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура, като фактор за устойчиво развитие на града и региона. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция. По отношение на образователните обекти, включени в проектното предложение, изпълнението на проекта ще допринесе за: предоставяне на модерни образователни услуги; осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за устойчиво развитие; осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на образователните обекти; осигуряване на подходящи и безопасни условия за обучение, игра, спорт и отдих, както в сградите, така и в прилежащите им дворни пространства; осигуряване на достъпна архитектурна среда; подкрепа на социална интеграция; намаляване дела на отпадналите от училище.

Кметът Георг Спартански уточни, че след проведени процедури по избор на изпълнител, Община Плевен на практика има готовност за половината обекти да подпише договори по отделните компоненти.