Новини

Промениха Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на община Плевен

Общински съвет – Плевен прие изменение на Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на община Плевен. Решението бе прието с 38 гласа за, 1 против, въздържал се – нямаше.

Повод за промяната в Наредбата /приета през 2000 г./ е проверка, при която е установено, че част от разпоредбите на действащия общински нормативен акт са в колизия с приетия през 2002 г. Закон за вероизповеданията. Конкретно е установено, че ограниченията, предвидени в чл. 9 и чл. 10 в Наредба №13, противоречат на основните принципи, залегнали в разпоредбите на Глава втора от Закона. Това налага и съответни промени, за да се премахне установеното противоречие.

След кратък дебат днес съветниците подкрепиха предложения текст за решение с допълнения, направени в залата от съветника Николай Николов Маринов. С решението си Общински съвет – Плевен отмени действащите чл.9 и чл.10 в Раздел II „Спазване на обществения ред при религиозната дейност на регистрираните вероизповедания“ от Наредбата и прие нови на тяхно място.

Текстът на новия чл. 9 гласи:

  • Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.
  • Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред и народното здраве.
  • Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона.за събранията, митингите и манифестациите.
  • Забранява се извършването на религиозна агитация по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това, както и и на обществени места на територията на община Плевен.“

В текста на новия чл.10 се посочва, че религиозните общности и институции и верски убеждения не могат да се използват за политически цели.

Наредбата с гласуваните промени ще влезе в сила 7 дни след публикуването й в местния печат и интернет страницата на Общински съвет – Плевен.