Новини

По 16 точки заседават днес общинските съветници

По дневен ред от 16 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен. Към предварително обявените 13 точки бяха предложени още 4, но една бе отхвърлена. Заседанието е изтеглено по-рано от обичайната дата – последния четвъртък на месеца, поради върнати за ново обсъждане на две от решенията, приети на заседанието на местния парламент през август тази година.

Съгласно сроковете, разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, при това положение Общински съвет – Плевен следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт. Срокът, в който двете решения трябва да бъдат разгледани отново, изтича на 25 септември.

Върнатите за ново обсъждане решения са съответно първа и втора точка в предварителния дневен ред на септемврийската сесия. Съветниците ще обсъдят отново Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен и Наредбата за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.

Сред останалите точки за разглеждане са предложение за изменение на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен, предложение за промяна и в състава на Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на община Плевен,точка за утвърждаване на предложеното класиране от Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в 4 училища, както и ще бъдат обсъдени още предложения за опрощаване на публични държавни вземания; за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища; предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ за лечение; други.

Новите три точки касаят становището на представителя на ОбС – Плевен в заседанието на „Мизия 2000” АД, увеличаване на капитала на ДКЦ2 с 6 000 лв. за закупуване на апаратура и разглеждане на целесъобразността на участието на кмета в заседание на Федерацията на автономните власти в Израел през февруари.