Новини

Направиха първа копка по проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“

В Професионалната гимназия по туризъм„Алеко Константинов“ в Плевен се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“, гр. Плевен, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“, гр. Плевен и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен“. Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Събитието беше открито от Малинка Маринова – директор на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, която запозна присъстващите с целите на проекта и основните дейности, които ще се проведат във всяка една професионална гимназия и изрази мнение, че по този начин ще се подобри образователната среда. Наско Найденов – директор на Професионалната гимназия по транспорт „Проф. ЦветанЛазаров“ допълни, че това е една възможност за подобряване на материалната база и благодари на училищните екипи за подготовката на проекта и за съдействието при изпълнението на проектните дейности.

Кметът на Община Плевен Георг Спартански и Албена Тотева, началник на РУО, отбелязаха, че в Плевен професионалното образование е на много високо ниво, но за качеството на образованието не са достатъчни само квалифицираните учители, а е необходима и добра физическа среда. Това се постига именно с такива проекти, при които не е важно само финансирането, а и качественото изпълнение на проектните дейности. Стартирането и реализирането на проекта в 7-те професионални гимназии ще допринесе за  подобряване на  образователната среда, подобряване на микроклимата в училище, предоставяне на равен достъп на лица със специални образователни потребности, развиване на физическата дееспособност и най-вече за качествен образователен процес.

Директорите на гимназиите изказаха благодарност на МОН и най-вече на Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ за възможността да се реализира този проект и за добрата комуникация и сътрудничество.