Новини

„Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по оперативна програма „Региони в растеж“ в ПГТ „Алеко Константинов“

На 18.11.2020 г. от 11,00 ч. в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“, гр. Плевен, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“, гр. Плевен и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен“. Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Основните дейности, които се предвижда да бъдат финансирани с изпълнението на проекта, са:

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен

 • Гимназията разполага с учебни помещения в сградата на Професионалната гимназия по транспорт и стаи в общежитието, предоставени ù с договор за безвъзмездно ползване от ПГ по транспорт. Предвидено е изпълнение на вътрешни ремонти на предоставените ù помещения в учебната сграда и общежитието;
 • Изграждане на нов физкултурен салон;
 • Изграждане на външен асансьор;
 • С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъде създадена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“, гр. Плевен

 • Учебната сграда е модернизирана по ОП „Регионално развитие“;
 • Предвидено е ремонт и енергоспестяващи мерки на работилниците;
 • Вътрешен ремонт и енергоспестяващи мерки на част от общежитието
 • Обновяване на спортните площадки и районно осветление;
 • Оформяне на прилежащото пространство, учебен полигон и ограда
 • След изпълнението на посочените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“, гр. Плевен

 • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и издаване на разрешение за строеж;
 • Допълнително ще се възложи изпълнението на СМР за:
 • Модернизиране на учебния корпус и общежитието на гимназията, което включва енергоспестяващи мерки, вътрешен ремонт, електро- и отоплителна инсталация, санитарни възли, включително и за хора с увреждания, спални помещения;
 • Изграждане на асансьор за хора с увреждания;
 • След изпълнението на посочените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Предстои и стартиране на изпълнението на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, гр. Плевен и Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен“. Договорът е на стойност 1 926 732,00 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

 Основните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени, са:

 Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, гр. Плевен

 • Цялостно обновяване на учебния корпус, което включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на сградата, ремонт на покрива и подмяна на електроинсталацията;
 • Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване и мълниезащита;
 • Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;
 • Подобряване на прилежащата инфраструктура;
 • С изпълнението на посочените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен

 • Предвиждат се мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на помещения на учебната база на гимназията, с които ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция и създаване на съвременна база за професионално обучение.

С изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“ също се предвижда да бъдат финансирани и изпълнени следните дейности:

Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Плевен

 • Енергоспестяващи мерки и ремонт на учебния блок и административната част;
 • Енергоспестяващи мерки и ремонт и на учебно-производствения корпус и физкултурния салон;
 • Подмяна на ВиК и електрическата инсталации;
 • Основен ремонт на отоплителната инсталация и котелното;
 • Вертикална планировка и обновяване на спортната площадка;
 • Пожароизвестителна инсталация с оповестяване;
 • С изпълнението на посочените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“, гр. Кнежа

 • Предвидено е изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд;
 • Вътрешен ремонт на учебните сгради и учебната работилница (хале);
 • Подмяна на дограма – частично в учебната сграда и изцяло в учебната работилница;
 • Подмяна на отоплителната инсталация в учебната сграда и административната сграда;
 • Преустройство на съществуващо миялно помещение в учебната сграда в санитарни възли;
 • Обособяване на нови санитарни възли, пригодени за ползване от хора с увреждания в административната сграда и учебната работилница с нови ВиК инсталации;
 • Цялостен ремонт на покривите;
 • Оформяне на прилежащата инфраструктура;
 • С изпълнението на изброените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 59 месеца (17.01.2017 – 17.12.2021 г.)

Стойност на договора за БФП: 18 577 000,00 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 15 773 450,02 лв.

Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.