Новини

ОбС се събира за заседание на 30 юли в зала „Плевен“

По предварителен дневен ред от 44 точки се събира този месец Общинският съвет на Плевен. С оглед спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID – 19, съветниците ще заседават в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация. Сесията е на 30 юли от 9 ч.

Заседанието ще започне с обсъждане на върнатите от областния управител на Плевен седем решения, приети през  юни тази година. И седемте са за отдаването под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност. Решенията са върнати за ново обсъждане с мотив за незаконосъобразност, възражението е конкретно срещу посоченото в тях изискване кандидатите за наематели „да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен”.

Общинският съвет ще разгледа предложение и за изменение на решението за поемане от Община Плевен на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от Регионалния фонд за градско развитие за реализация на проектите за основен ремонт на пл. „Свобода“ и пешеходната ул. „Васил Левски“ /от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“/ и ремонт на Автогара Плевен. Решението е от декември 2018 г. с последвали промени в него.

Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г. е под номер 11 в дневния ред на заседанието. Програмата е утвърдена заедно с годишния бюджет на Общината, като разпределена по обекти и източници на финансиране обемът й е 11 981 683 лв. След преценка на възможностите за финансиране и приоритетите за изпълнение на обектите се налагат вътрешни компенсирани промени между самите обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, в т.ч. и преходни остатъци от целеви трансфери и инвестиционни кредити.

За обсъждане влиза и предложение за разходване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки по Закона за здравето. Общо 260 864 лв. е изразходвала Община Плевен за прилагане на противоепидемични мерки на обществени места към 30 юни, е записано в предложението. Съветниците ще гласуват искане за възстановяване на тези средства, каквато възможност дават измененията в Закона за здравето, свързани с мерките срещу COVID-19.

Предложение за Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, е под номер 13 в предварителния дневен ред. Средствата, гласувани в общинския бюджет за група „Физическа култура и спорт“ и „Местни дейности“ са общо 540 000 лв., в т.ч.: 210 000 лв. за подпомагане спортните клубове по Наредба № 33, за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв.; ДЮШ „Вихър“ – гр. Славяново – 10 000 лв., и за ДЮШ БК „Спартак – Пл.“ – 60 000 лв. По реда на Закона за физическото възпитание и спорта Общината подпомага финансово и спортни мероприятия, организирани от спортни организации на територията й, като за целта се изготвя годишен Спортен календар и съответно Правилник за условията и реда за това финансово подпомагане.

Общинският съвет ще разгледа предложение и за броя, предназначението и местонахождение на видовете общински жилища. За обсъждане влиза предложение и за закриване на ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Плевен. Мотивите, посочени от общинската администрация за това, са намалява броя на учениците в училището пред последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране. През учебната 2019/2020 г. в училището са се обучавали едва 75 ученици, като всички паралелки са маломерни. Към момента за учебната 2020/2021 г. се очертава в училището да учат 45 деца.

Сред останалите точки, които този месец ще стоят на вниманието на общинските съветници, са: актуализиране списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера в селата в община Плевен и в гр. Славяново; безвъзмездно предоставяне на общински спортен обект; предложение за получаване на разрешително за водовземане от подземни води; други.

Всички материали, включени в предварителния дневен ред за заседанието, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен.