Новини

По 37 точки заседава през февруари Общинският съвет, четирима общински съветници с питания на сесията

Общо 37 точки – 33 предложения и 4 питания от общински съветници, включва предварителният дневен ред на Общински съвет – Плевен за насроченото тази седмица редовно заседание. Местният парламент се събира за сесия на 28 февруари, четвъртък, от 9 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първите две точки са предложения за промени в приети вече решения – изменение в решението за Сборния бюджет на Общината за 2019 г. и промяна в разчета за общинските капиталови разходи за 2018 г. по обекти, изпълнявани по проекта за интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия. Трета точка в дневния ред на съветниците е предложението от Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ за включване на Международния симпозиум по скулптура и Втория биг-бенд фест „От бай Дико до Тико, Тико…” в Културния календар на Общината за 2019 г. Комисията гласува да предложи допълване на Календара с посочените две мероприятия на свое извънредно заседание, свикано от председателя й Петя Василева на 15 февруари.

На февруарската си сесия Общинският съвет обсъжда и разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и Календара за младежки дейности на Община Плевен за 2019 г. В Бюджет 2019 на Община Плевен за група „Физическа култура и спорт“ са предвидени общо 540 000 лв. От тази сума 100 000 лв. са за ОФК „Спартак – Плевен“, 50 000 лв. за ФК „Вихър“ – Славяново и 80 000 лв. за  детско-юношеската школа на БК „Спартак – Плевен“. Относно останалите 310 000 лв. съветниците трябва да вземат решение за разпределението им за провеждане на различни спортни прояви, за Спортен календар и за подпомагане дейността на спортните клубове в Община Плевен. За поредна година в общинския бюджет са предвидени средства и за подпомагане на младежки инициативи, като сумата е в размер на 10 000 лв.

Този месец председателят на ОбС-Плевен, Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански отчитат командировъчни разходи за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. Точките са съответно 5 и 6 в предварителния дневен ред. Веднага след това е обсъждане на предложение за утвърждаване на годишните програми за развитие на търговските дружества с общинско участие. Информация за актуално състояние, финансовите резултати към края на 2018 г. и програмите си развитие за новата 2019-та представят „Дентален център І – Плевен” ЕООД, „Тибор” ЕАД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, „ДКЦ ІІI – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД и „Инжстрой” ЕООД. Съгласно общинската Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, програмите за развитие на дружествата за същата година се утвърждават ежегодно от Общинския съвет в срок до 31 март на всяка календарна година, като проектите за тях се представят до 31 януари на съответната година. През февруари комисии към местния парламент разглеждат за сведение предварителните отчети на дружествата с общинско участие, а окончателните такива за годината се внасят до края на март, след което се гледат и на заседание на Общинския съвет.

Предложение за Правилник на общинското предприятие „Общински медиен център” е под номер 8 в предварителния дневен ред на сесията. Ще бъдат представени и изпълнението през 2018 г. на мерките от Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Плевен по показателите фини прахови частици и Плана за действие в тази връзка за периода 2016-2020 г.

Общинският съвет ще обсъди предложение и за реконструкция на уличното осветление на Плевен. Извършен пълен енергиен одит за оценка на уличното и парковото осветление в града предлага мерки за енергийна ефективност, повишаване на сигурността и експлоатационните характеристики на системата. Мерките включват подмяна на осветителните тела с нови – енергоспестяващи и светодиодни, изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление, подновяване на част от стоманените стълбове и др.

Местният парламент ще разгледат и Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Философския факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Основната цел на споразумението е уреждане на формите за сътрудничество и процедурата за координация на съвместните дейности при научни прояви, кръгли маси, обучения, тренинги, конкурси и други от общ интерес.

Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за Община Плевен” пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е точка 12 в дневния ред. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата за Община Плевен зададеният индикативен брой на потребителите е 334 лица от целевата група, а максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за едно лице е до 2 016 лв. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 15 март.

Дневният ред на февруарското заседание включва още: предложение за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в три общински училища; отчет за изпълнението на Програмата за управление за третата година от мандат 2015-2019 г.; отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.; предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на сдружение „Спортен клуб ДСД БОКСИНГ” и на читалищата в селата Пелишат и Къшин; предложение за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост, на територията на Плевен за поставяне на павилиони; др. Последни точки в дневния ред на заседанието са питания, внесени от четирима общински съветници.