Новини

Новият Общински съвет с 20 точки в предварителния дневен ред за ноемврийското си заседание

Новият Общински съвет на Плевен, мандат 2019 – 2023 г. се събира за първо редовно заседание след официалното си встъпване в правомощия. Предварителният дневен ред на сесията, насрочена за 28 ноември, включва 20 предложения. Заседанието е от 9 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Сдружението представлява и защитава интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за общините, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание и съгласно устава на организацията в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в този ръководен орган.

На тази сесия Общински съвет – Плевен, следва да определи и членове на местната комисия за работа с граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и свои представители в Областния съвет за развитие и в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат избрани и още две комисии – комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите и комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Дневният ред включва още: предложение за удължаване срока на ликвидацията на „Дентален център І – Плевен“ ЕООД; промяна в плана за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.; предложения за кандидатстване на Община Плевен с проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен етап-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Съветниците ще обсъждат също  предложение за Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г.; годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през 2020 г.; актуализация на Сборния бюджет на Общината за 2019-а. Ще бъдат разгледани и точки за промени в две решения, приети в предходния мандат.