Новини

Общинският съвет определи съставите на 10 постоянни комисии за мандата

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет – Плевен, в мандат 2019 – 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание. До повторно гласуване на съставите се стигна след положената нова клетва от общинските съветници.

На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година, Общинският съвет избра състав и ръководства на следните 10 постоянни комисии:

 1. Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт“ – състав от 9 члена:
 • Христослав Михайлов – Председател
 • Владислав Монов
 • Моника Чочева – Лилакова
 • Емануил Аргилашки
 • Христо Таслаков
 • Пепо Петков
 • Светослав Доков
 • Йордан Василев
 • Христомир Христов
 1. Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика“ – състав от 9 членове:

– Валентина Вълчанова

– Генади Динков

– Емануил Аргилашки

– Толя Първанова

– Пепо Петков – Председател

– Албена Върбанова

– Светослав Доков

– Георги Славов

– Стефан Петков

 1. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ – състав от 9 членове:
 • Владислав Монов – Председател
 • Валентина Вълчанова
 • Калин Кръстев
 • Бойко Тодоров
 • Моника Чочева – Лилакова
 • Свилен Трифонов
 • Борислав Георгиев
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов
 1. ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ – състав от 9 членове:
 • Петя Василева – Председател
 • Веселка Лилова
 • Моника Чочева – Лилакова
 • Калин Кръстев
 • Албена Върбанова
 • Христо Таслаков
 • Павлинка Микова
 • Николай Маринов
 • Тамер Куртанов
 1. ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ – състав от 9 членове:
 • Цветелин Горанов – Председател
 • Петя Василева
 • Толя Първанова
 • Свилен Атанасов
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Георги Велков
 • Павлинка Микова
 • Росен Височков
 • Ристем Халкоглу
 1. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ – състав от 7 членове:
 • Йордан Грижов – Председател
 • Веселка Лилова
 • Бойко Тодоров
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова
 • Росен Височков
 • Стефан Петков
 1. ПК по „Здравеопазване и социална политика“ – състав от 7 членове:
 • Йордан Георгиев
 • Илиян Йончев
 • Васил Петков
 • Евгения Бързашка – Христова – Председател
 • Георги Славов
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов
 1. ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ – състав от 9 членове:
 • Йордан Георгиев
 • Йордан Грижов
 • Свилен Атанасов
 • Георги Велков
 • Албена Върбанова
 • Борислав Георгиев
 • Ленко Тодоров
 • Йордан Василев – Председател
 • Ристем Халкоглу
 1. ПК по „Обществен ред н сигурност“ – състав от 7 членове:
 • Цветелин Горанов
 • Генади Тодоров
 • Николай Маринов – Председател
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова
 • Ленко Тодоров
 • Тамер Куртанов
 1. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ – състав от 7 членове:
 • Генади Динков
 • Христослав Михайлов
 • Илиян Йончев
 • Генади Тодоров
 • Свилен Трифонов – Председател
 • Васил Петков
 • Христомир Христов