Новини

ОбС прие решение за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на павилиони

Общински съвет – Плевен прие решение за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони. Решението бе прието след тежък двучасов дебат, по време на който в залата присъстваха и ползватели на павилионите в момента. В тази връзка, с решение на Председателския съвет на местния парламент точката, която в предварителния дневен ред на заседанието бе под номер 12, бе изтеглена като първа.

На 5 януари 2015 г., на основание съответните законови разпоредби, решения и одобрени схеми за разполагане, са сключени договори за наем за части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на Плевен за поставяне на павилиони. Към 05.01.2020 г. срокът на тези договори е изтекъл, което налага провеждането и на нова процедура за отдаване под наем на посочените терени. По точката своите позиции на заседанието представиха кметът на Общината Георг Спартански, съветници от всички политически групи в местния парламент, от името на ползвателите на павилионите обръщение направи Николинка Костадинова. След процедурно предложение за прекратяване на дебата се премина към гласуване:

Общински съвет – Плевен прие решение отдаването под наем на частите от 53 имота – публична и частна общинска собственост, описани в Приложение 1 към решението, да се извърши за срок от 5 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен. Точки 4 и 5 от внесения първоначално проект за решение, касаещи условията, на които трябва да отговарят участниците в конкурса, отпаднаха. ОбС – Плевен възложи на кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и проведе конкурса съгласно разпоредбите на общинската Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.