Новини

Приеха промени в общинската наредба за разпореждането с общинско имущество

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Причините, налагащи промените в нормативния акт на местно ниво са изменения в Закона за политическите партии /ЗПП/ и Закона за общинската собственост /ЗОС/ и необходимостта от правна синхронизация с тях. Установени са и практически проблеми при прилагане на текстовете на наредбата в случаите, когато се учредява право на строеж за гараж или друга постройка на допълващо застрояване върху УПИ, в който сградата на основното застрояване представлява индивидуална собственост.

Със Закона за изменение на държав­ния бюджет на Република България за 2019 г., е променен размерът на бюджетното финансиране на политическите партии. Във връзка с това са направени и съответните промени в Закона за политическите партии, регламентиращи реда и условията за предоставяне на имоти за нуждите на дейността им. Досегашният режим за предоставяне под наем е заменен с такъв за безвъзмездно ползване от партиите, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, на помещения за осъществяване на тяхната дейност. Предвидена е възможността помещения да могат да се предоставят и на партиите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс. Въведено е задължение за заплащане на експлоатационните разходи, ако има такива. Регламентирани са и изрични забрани за преотдаване под наем или преотстъпване на тези помещения, както и за извършване на стопанска дейност в тях, с възможност за прекратяване на правоотношенията при нарушения на тези задължения. Всички тези промени са отразени и в Закона за общинската собственост. С нов чл.15а от ЗОС са предвидени изрично хипотези за прекратяване на сключените договори за безвъзмездно ползване на помещения – собственост на Общината.

Промените в Наредба №7, приети днес от Общинския съвет на Плевен, са в текстовете на чл. 16 и чл.18 от Наредбата, където са посочени съответно условията и редът за предоставяне на помещения в полза на политическите партии и условията, при които договорите за ползването на тези помещения се прекратяват. Създава се и нов чл. 16а, в който е записано, че предоставянето под наем на свободни помещения – частна общинска собственост, на общинските ръководства на синдикални организации се извършва без търг или конкурс, със заповед на кмета на Общината, разписан е и съответния ред за това. Промени има и в чл. 58, регламентиращ право на строеж в урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, за изграждане на гаражи или други постройки на допълващо застрояване.

Решението за изменение на общинската Наредба №7 влизат в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на местния парламент.