Новини

ОбС отпуска 15 000 лв. на „Героите на Дойран“, отмени свое предишно решение

Общински съвет – Плевен, прие днес решение, с което промени предходно свое от 17.10.2019 год. за предоставяне на еднократна финансова помощ на Сдружение „Героите на Дойран” за довършване паметника на Девета пехотна плевенска дивизия. С първото Решение на Общински съвет – Плевен, бе дадено съгласие Община Плевен да предостави сума в размер на 20 000 лв. Така прието, Решението на Общинския съвет създаде трудности пред Общинската администрация  и невъзможност за изпълнението му от Бюджета на Община Плевен за 2019 год. Съгласно утвърдената от Министъра на финансите единна бюджетна класификация за 2019 год., както и в Бюджета на Община Плевен за 2019 год., не е предвидено отчитане на разходи за помощи или дарения в полза на сдружения и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с какъвто статут е Сдружение „Героите на Дойран”. За оказване на съдействие и даване на компетентно становище бе направено запитване до Министерството на финансите, което отговори,  че за да бъде изпълнено решението на Общински съвет – Плевен, за отпускане на помощ на Сдружение „Героите на Дойран”, в бюджета на Община Плевен за 2019 год. трябва да има предвидени /планирани/ бюджетни средства под форма на Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел. Такива средства по бюджета на Община Плевен за 2019 год. не бяха предвидени и не са одобрявани с приемане на Бюджета за същата година от Общински съвет – Плевен.

От Сдружение „Героите на Дойран” постъпи молба до Кмета на Община Плевен от 13.01.2020 год., съгласно която необходимите към момента финансови средства за уреждане на  взаимоотношенията, свързани с изграждането на паметника, са в размер на 15 000 лева. Сумата е предвидена под форма на „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел” в Бюджета на Община Плевен за 2020 год. и ще бъде предоставена по специална дарителска сметка на  Сдружение „Героите на Дойран”. За целевото изразходване на средствата Сдружението се задължава да представи отчет в Община Плевен.