Новини

Общински съвет – Плевен, заседава по 29 предложения в четвъртък

По предварителен дневен ред от 29 предложения ще заседава през септември Общински съвет – Плевен. Сесията е на 26 септември.

Първа и втора точка в дневния ред на съветниците са предложения за промени в две от общинските наредби – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване и предложение за нова Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината.

Причина за промените в Наредба №1 са влезли в сила изменения в Закона за защита от шума в околната среда и създадените в него изцяло нови текстове. Те касаят регламентиране на шума в околната среда, предизвикван от физически и юридически лица и ЕТ, при дейността на търговски обекти, включително при озвучаването им с музика в часовете от 14,00 до 16,00 ч. и 23,00 до 08,00 ч. Подобни разпоредби към настоящия момент действат и в общинската Наредба №1 и на практика се получава дублиране на текстовете. С цел изпреварване на протест от страна на Окръжната прокуратура срещу валидността и законосъобразността на местния нормативен акт, дублираните текстове трябва да бъдат отстранени. Предлага се обединяване и на разпоредби, които предвиждат еднакви размери на санкциите.

Предложението за нова Наредба №15 е във връзка с развитието на Община Плевен и създаването на подходящи условия и подробна нормативна уредба на режима на поставяне на преместваеми обекти в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Предложеният проект за нова наредба обхваща нормите за: условията и реда за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности; изискванията за представяне на индивидуален проект; срока на валидност на издаваните разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения върху общински терени пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини и разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения върху общински терени пред търговски обекти; приемане на минимална разрешена площ за поставяне на машини за топли, студени напитки и пакетирани хранителни стоки и хладилни витрини; промяна в реда за премахване на преместваеми обекти и съоръжения.

Предложение за изменение на решение на Общинския съвет за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“, е под номер 3 в дневния ред. Точката е във връзка с приключването на проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ и депозираното пред Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ искане за окончателно плащане.

На това заседание съветниците предстои да се произнесат и по избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен. Процедурата стартира на основание решение на местния парламента от 27.06.2019 г. и е в изпълнение на Закона за съдебната власт. Съгласно Закона, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд – гр.Велико Търново, изтича в края на тази година.

Пета точка в септемврийското заседание е именуване на новосъздадена улица в местността „Стража” в Плевен, след което ще бъде обсъдено предложение за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за 2019 г. за Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ – гр. Славяново. Средствата са за покриване на допълнителни разходи, възникнали за клуба във връзка с участието му във футболното първенство на страната в Трета северозападна лига.

Този месец дневният ред включва още: предложение за продажба на „Плувен комплекс“, заедно с изградените в него сгради и съоръжения в Източната индустриална зона на Плевен; предложения за прекратяване на концесионни договори за язовирите „Бохот – 1“ и „Бохот – 2“; отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в учебни заведения; одобрение на схема за поставяне на скулптурна композиция „Дева Мария от Фатима” по плана на гр. Плевен; и др. Ще бъдат взети решения и по предложение за безвъзмездно право на ползване на НАП за нуждите на офис за обслужване в Плевен и за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост /стая в сградата на ул. „Д. Константинов“ №23/ за нуждите на Регионална дирекция по горите – Ловеч.