Новини

Приеха годишната Програма за закрила на детето на Община Плевен

С 37 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен прие Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 година.

Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, дирекция „Социално подпомагане“ ежегодно внася Програма за закрила на детето в Общинския съвет за одобрение. Основните цели, заложени в документа тази година, са: Равенство на шансовете за развитие на всички деца; Осигуряване право на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи; Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; Развитие на качествено образование и живот без насилие за всички деца; Насърчаване участието на децата; Спорт, култура и дейности в свободното време; Мониторинг и контрол на грижата за децата; Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.

С цел равен шанс за развитие на всички деца в община Плевен програмата предвижда повишаване квали­фикацията на медицин­ските специалисти от здравните кабинети в детски градини и учили­ща по въпросите на здравето и развитието в ранно детство, както и провеждане на тематични здравни беседи с участието на родители.

За осигуряване право на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи е заложено: популяризиране на здравословното хранене; повишаване на здравната култура чрез здравно образование за деца и техните родители; провеждане на кампании и повишаване инфор­мираността за рискове­те от употребата на наркотични вещества; работа с рискови целеви групи с цел предотвратяване употребата на наркотични вещества; повишаване квалифи­кацията на специалисти от извънболничната помощ по въпросите на ранното детско развитие.

С цел намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата се предвижда: предоставяне на услугата приемна грижа; намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции; реализиране на проект „Подкрепа за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; осигуряване на достъп до дневна грижа за деца с увреждания.

За развитие на качествено образование за всички деца ще се работи в няколко насоки: превенция на отпадането от училище; разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и изработване на индивидуални програми за тяхното обучение; разширя­ване на дейностите на Центровете за подкрепа за личностно развитие и насочване на повече деца в тях; осигуряване на обща педагогическа подкрепа за деца в риск от отпадане.

В насоката живот без насилие за всички деца в Програмата за закрила на детето за 2019 година на Община Плевен включените дейности са: провеждане на информационни кампании по темата, конференции и регионални срещи; развитие на програми за работа с деца в детски градини и училища за повишаване на знанията им за насилието, механиз­мите за съобща­ване, правата на децата и избягване на агресия; провеждане на тематични кампании на полицията за ограни­чаване на пътнотран­спортния травматизъм с деца; изнасяне на лекции по Национал­ната програ­ма „Работа на полицията в учи­лищата“.

За насърчаване участието на децата ще се работи в посока: участие на членове на ученически, общински, областни съвети в работни групи, конференции и др. по въпроси, касаещи децата; укрепване дейността на Общинския младеж­ки парламент; предоставяне на стипендии и едно­кратно финансово под­по­­магане на деца с изявени дарби; насърчаване уча­стието на децата в извънклас­ни дей­­но­сти.

В раздел спорт, култура и дейности за свободното време е посочено: реализиране на програма „Спорт за децата в риск“; насърчаване участието на децата в извън­класни спортни прояви; провеждане на състезания на младежките проти­во­пожарни отряди „Млад огнеборец“ и състезание „Защи­та при бедствия, пожари и извънредни ситуации“; изпълнение на нацио­нал­ни програми за младежта.

По Програмата ще се извършва и контрол на грижата за децата. Това ще става чрез проверки по сигнали и планови проверки с цел а гарантиране правото на защита от всички форми на наси­лие между и върху деца.

Важна част от документа е и защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.

Всички планирани дейности в Програмата са обсъдени и приети от Комисията за детето и от Обществения съвет за социално подпомагане при Община Плевен. Програмата за закрила на детето на Община Плевен за 2019 г. е отворен документ и може да се допълва, изменя и актуализира.