Новини

Откриха официално обновената по европейски проект сграда на ДФСГ „Интелект”

 

С официална церемония беше открита модернизираната сграда на ДФСГ „Интелект”, с което успешно се финализира проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” – Плевен”, по който Община Плевен е бенефициент.

Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Лентата прерязаха заместник-кметът по финанси и икономика Милен Яков, директорът на гимназията Емил Райков и инж. Стефан Генков от фирмата изпълнител „Артстрой” ООД. На церемонията присъстваха ръководството на ДФСГ „Интелект”, ученици и учители, представители на фирмите изпълнители, екипът за управление на проекта.

Преди това на заключителна пресконференция заместник-кметът „Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев и ръководителят на проекта Павлина Станчовска, оповестиха резултатите от изпълнението на проекта.

Обновяването на материалната база спомага за цялостното подобряване на учебния процес и улеснява въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение като очакванията са процентът на преждевременно напусналите сферата на образованието да намалява с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.

Осигуреното по-високо ниво на енергийна ефективност от въведените енергоспестяващи мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и топлинна енергия. Подобрените експлоатационни характеристики на сградата са гарант за удължаване на жизнения й цикъл. Осигурена е необходимата достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, в т. ч. хора с увреждания в сградата на образователната институция и извън нея.

Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв., представляващи 100 %  БФП. Общата продължителност на проекта е 30 месеца (13.12.2016 г. – 13.06.2019 г.).