Новини

Общински съвет – Плевен заседава в четвъртък по предварителен дневен ред от 42 точки

Общо 42 точки, две от които питания от общински съветници, включва предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен за м.март. Заседанието е в четвъртък, 28 март, от 09.00 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Заседанието ще започне с обсъждане на две от общинските наредби. Съветниците ще разгледат предложение за промени в Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. След преглед по реда на надзора, извършван от Районна прокуратура – Плевен, са открити несъответствия на приетия подзаконов нормативен акт с акт от по-висока степен – Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Несъответствията са установени при режима за предоставяне на пасища, мери и ливади на правоимащите лица и в липса на предвиден критерий за отстояние при устройване на пчелини върху пасища, мери и ливади съгласно Закона за пчеларството.

Втората наредба, която влиза за дебат, е Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Предложението е за приемане на нова, която предвижда въвеждане на точкова система за кандидатстващите за жилища от общинския жилищен фонд. Проектът вече беше внасян два пъти на заседания на местния парламент, като за предстоящата сесия той е актуализиран и в него са отразени всички забележки от предходните обсъждания.

В четвъртък пред Общинския съвет ще бъде представен годишен доклад  от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за изминалата 2018 г. Основна задача на комисията е да организира и координира социално – превантивната дейност на територията на общината, да издирва и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взимат мерки за тяхната защита и развитие. През отчетния период от комисията са проведени и решени общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни. От доклада става ясно още, че болшинството от престъпленията и противообществените прояви – общо 62, са извършени в гр.Плевен, а другите 18 – в гр. Славяново и селата Буковлък, Ясен, Николаево, Беглеж и Бръшляница.

Съветниците ще се запознаят и с годишния доклад за наблюдение на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020г./ през 2018 г., с отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 г. и с предложение за нов за 2020 г. Ще бъде представен и отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Общината през 2018 г. и гласувана нова туристическа програма за 2019-а.

Точка 11 в дневния ред за заседанието е отчет за изпълнените през 2018 г. мерки от Програмата за управление за отпадъците на територията на Община Плевен 2016 – 2020 г. В документа е посочено, че в регионалното депо се приемат отпадъци от шестте общини в региона – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Приемането става по уточнен график, като през 2018-та предадените за третиране в Сепариращата инсталация смесени битови отпадъци са общо 53 795.29 т. За компостиране са предадени 1 254.96 т разделно събрани зелени отпадъци и 6 509.02 т биоразградими.

На сесията в четвъртък предстои гласуване на предложение за освобождаване от длъжност на управителя на „Дентален център І – Плевен” ЕООД и избиране на нов. Точката е под номер 14 в предварителния дневен ред. Причината е постъпилото в Община Плевен заявление от управителя д-р Венелин Радев за освобождаването му от длъжност, до провеждането на конкурс за избор на нов е необходимо да бъде избран съответно нов управител на дружеството.

Общинският съвет ще разгледа и искане за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в три училища на територията на общината, отложено от дневния ред заседанието през февруари. Исканата сума е общо 1287 лв.

Акцент в предварителния дневен ред е и предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” пред Фонд „Социална закрила”. Общата стойност на проекта е 24 504 лв. с ДДС, от които задължителният финансов принос от страна на Общината е 10%, или 2450,40 лв. с ДДС. Предвидените проектни дейности са доставка на професионални електрически фурни, на електрическа картофобелачка и на стелажи от неръждаема стомана.

Сред останалите точки, които ще стоят на вниманието на общинските съветниците, са още: предложение за определяне на цени и продажба на движими вещи, собственост на Община Плевен; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за НЧ „Пробуждане – 1907” – с.Тученица и НЧ „Пробуда 1919” – с.Николаево; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция на МВР – Плевен за нуждите на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост; др.

Последни точки в дневния ред са внесените питания от общински съветници.