Новини

Запазва се тенденцията за увеличение на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни

Увеличава се броят на извършените престъпления от малолетни и непълнолетни на територията на Община Плевен. Това отчете на първото за годината заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен, нейният председател Иван Кюлджийски – заместник-кмет „Младежки дейности, спорт и туризъм”. Данните сочат, че 80 % от престъпленията и противообществените прояви са извършени на територията на града, останалите 20 % са в някои селища на общината- град Славяново и селата Буковлък, Ясен, Николаево, Беглеж и Бръшляница.

Общо регистрирани в Комисията за 2018 г. са 80 малолетни и непълнолетни, информира Димитър Пенков – секретар на МКБППМН- Плевен. Сред извършените престъпления най-много са домовите кражби, следвани от грабежи, отнемане на МПС, повреждане на имущество, хулиганства, употреба на наркотици и умишлено нанасяне на телесни повреди. Отделните случаи са разгледани от Местната комисия в присъствието на юристи и представители на отдел „Закрила на детето”, като на извършителите са наложени различни мерки по Закона за БППМН.

През миналата година 18 възпитатели са упражнявали надзор над 90 деца, от които 56 нови. Сериозна помощ оказва и Центърът за социална превенция на ученици и деца в риск, който е към Община Плевен и в който работят специалисти на доброволни начала. Анализите на специализираните институции – Районна прокуратура, Районен съд и инспекторите на детските педагогически стаи при І и ІІ РУ – Плевен, и РУ – Пордим, сочат, че разкритите криминални престъпления са 145, извършени от 21 малолетни и 114 непълнолетни лица.  В Детска педагогическа стая са водени на отчет общо 160 лица.

Тенденциите затвърждават изводите, че извършители на противообществени прояви и престъпления са най-често деца от конфликтни семейства, където родителският контрол е занижен.  Членовете на Комисията обсъдиха конкретни мерки за по-бърза и ефективна дейност по образуването на възпитателни дела.