Новини

Общинският съвет заседава по 31 точки в четвъртък

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание в четвъртък, 29 ноември, от 9 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред за ноемврийската сесия включва 31 точки.

Първите четири предложения касаят промени в общинската нормативна база. Съветниците ще обсъждат предложение за промени в Наредба № 26 /за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост/, приемане на нова Наредба № 9 /за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост, и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние/, предложение за отмяна на Наредба № 6 /за регистрацията и отглеждане на кучета в община Плевен/, и предложение за нова Наредба № 18 /за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти/.

Вносител на пета и шеста точка е Постоянната комисия по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” на местния парламент. Комисията внася отчет за изпълнение на решенията от №671/31.08.2017 г. до №805/30.11.2017 г., Мандат 2015-2019 г., и предложение за приемане на Вътрешни правила за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Плевен.

На предстоящото си заседание ОбС ще обсъди изменение на свое решение от 25 октомври тази година. Решението касае извършени вътрешни компенсирани промени между обекти от общинската Инвестиционна програма за тази година. Част от дневния ред са още: предложение за актуализиране на Сборния бюджет на Община Плевен за  2018 г. и  предложение за изменение на Инвестиционната програма на Общината.

Местният парламент ще гласува и две предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти за две читалища в община Плевен. Предложенията са за Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1928” – Търнене и за Народно читалище „Христо Ботев – 1925” – Беглеж. Предложенията са за имоти в съответните населени места.

Внесено е предложение и за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура – Плевен, на нежилищен имот в Плевен – частна общинска собственост на ул. „Васил Левски” №176. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими нежилищни имоти в Плевен – частна общинска собственост е направено и за ДАТО – София. Става дума за 7 общински гаражи на ул. „Георги Кочев” №13.

На ноемврийското заседание влизат и две предложения, свързани с изпълнението на проекти в общината по европейски програми. Ще бъде обсъдено предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с проекта за Водния цикъл, изпълняван по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” Ще се гласува и предложение за изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  – България 2014-2020 г.” и обезпечаване на искане за авансово плащане по проекта „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”.

Последна точка в дневния ред на заседанието са питания от общински съветници.

Всичките 31 точки за предстоящото заседание на местния парламент са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, меню „Заседания на Общински съвет”.