Новини

По 38 точки ще заседава през август Общинският съвет на Плевен

По 38 точки, 4 от тях питания от общински съветници, ще заседава през август Общинският съвет на Плевен. Заседанието е в четвъртък, 30 август, от 9 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа и втора точка в предварителния дневен ред са предложения за промени в две от общинските наредби – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Промените в Наредба №1 са във връзка със съдебно решение за текстове в нормативния акт, а в Наредба №17 с цел отстраняване на празноти и несъответствия с местни нормативни актове.

На това заседание ще бъдат представени два отчета – председателят на местния парламент Мартин Митев внася отчет за дейността на Общинския съвет за първото полугодие на 2018 г., кметът Георг Спартански ще представи отчета за изпълнение на общинския Бюджет 2017.

Този месец Общинският съвет ще обсъжда няколко предложения, свързани с дейността на общински дружества. Осма точка в дневния ред е предложение за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ІІ – Плевен” ЕООД и съответните изменения в Учредителния акт на Дружеството. Предлага се увеличаване на капитала и за „Тибор” ЕАД и свързаното с това изменение в устава на фирмата. За „Тибор“ се прави предложение и за допълване годишната програма за развитие на дружеството. На заседанието влиза точка и за изменение на годишната програма за развитие на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен, както и предложение за намаляване капитала на „Дентален център І – Плевен”.

Предложение за споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД – гр. София е точка 13 в дневния ред на предстоящата сесия. В Община Плевен е получено предложение от изпълнителния директор на медията за съвместна дейност, което касае конкретно Общинския медиен център.

Общинският съвет ще обсъжда предложение и за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекта за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на общината. Със Заповед от 29. 09. 2016 г. на директора на РИОСВ – Плевен е преустановена експлоатацията на общинското депо и е разпоредено да се предприемат мерки за неговата рекултивация. В тази връзка Общината кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проекта. Съгласно изискванията на Предприятието към заявлението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ всеки кандидат трябва да предостави и решение на Общинския съвет.

Две са предложенията този месец за включване на учебни заведения в списъка на средищните училища за новата учебна година. Те са за Обединено училище „Антон Страшимиров” в село Бохот и за Обединено училище „Св. св.Кирил и Методий” в село Търнене. За да стане едно училище средищно, в него трябва да се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние. И двете учебни заведения отговарят на изискванията.

Точка 22 в дневния ред е предложение за определяне на ново място за пазар на колите в Плевен. Съветниците ще обсъдят възможността пазарът да се организира на площадката пред входа на стадион „Плевен“, като стопанисването му да бъде възложено на общинската фирма „Тибор“.

Четири са питанията на това заседание, внесени от общински съветници. Те касаят граждански договори на общински служители и участието им в екипите за управление на европроекти, за косенето на тревните площи и третирането срещу кърлежи в Плевен и населените места в общината, за безстопанствените кучета и за неделния пазар край зала „Балканстрой“.