Новини

Община Плевен ще предложи на държавата безвъзмездно прехвърляне на язовири

Община Плевен ще предложи безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти публична общинска собственост – четири язовира. Предложение за това ще внесе кметът Георг Спартански на предстоящото на 30 август редовно заседание на Общински съвет – Плевен. Действието е във връзка с публикувания на 03.07.2018 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИДЗВ/, където в параграф 33 е записано: „В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния Общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата”. Със свое решение от предходното заседание съветниците дадоха съгласие други 21 общински язовира да бъдат прехвърлени на държавата.

Община Плевен е длъжна да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, а проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се възстанови и поддържа в изправност техническото им състояние изисква сериозни финансови средства, каквито не могат да се осигурят от собствените общински приходи. Същата е ситуацията и по отношение на предоставените под наем или на концесия язовири, за които поддръжката и възстановяването на техническото състояние е възложена със съответния договор на наемателя/концесионера, е записано в предложението. С оглед на това е изискана информация наемателите/концесионерите на кои от язовирите не са предприели действия за изпълнение на дадените от контролните органи предписания. Към настоящия момент в неизправно – частично работоспособно състояние поради неизпълнение от наемателите/концесионерите на предписанията от контролиращия орган, са язовирите „Славяново – 1”, „Славяново – 4”, „Радишево – 1” и „Бохот – 2”. За обезпечаване в по-голяма степен на безопасността на населението и на общинската инфраструктура в застрашените от язовирите зони е наложително преотстъпването и на тези язовири в собственост на държавата. Така поддръжката ще се поеме от Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”, създадено по силата на чл. 139а от ЗИДЗВ.