Новини

Дават под наем общински имот в Плевен за детска художествена школа

Общинският съвет на Плевен взе решение недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост да бъде отдаден под наем без публичен търг или конкурс на сдружение „Клуб идея” – Плевен. Клубът ще ползва две помещения, разположени в сутерения етаж на сградата на ул. „Д. Константинов”№17, преустроена за Клуб на художника и художествена галерия. Определената месечна наемна цена е 90 лв., срок на договора за наем – 5 години. Всички консумативни разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса битови отпадъци, ще са за сметка на „Клуб идея”, се посочва още в решението на местния парламент.

В изпълнение на решение от 26.10.2017 г. на Общинския съвет, последваща заповед на кмета и сключен договор с ОП „Жилфонд“ от 21.11.2017 г., посочените две помещения са били отдадени под наем на арт – школа „Колорит“ за срок от 5 години. По искане на школата и отправено едномесечно писмено предизвестие, договорът е бил прекратен и имота освободен от 1 април тази година. Съгласно Закона за общинската собственост, с решение на Общинския съвет свободните нежилищни имоти могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението.

„Клуб идея“ е регистрирано в Окръжен съд – Плевен като сдружение с нестопанска цел в обществена полза с основна дейност, насочена към обучение, квалификация, професионална реализация в областта на образованието, просветата, културата и изкуството. Клубът има разработен проект за откриване на детска художествена школа по графика, литография и декоративно – приложни изкуства. Проучвания и работата ни като преподаватели по изобразително изкуство с ученици ни дават основание да твърдим, че сред плевенските деца има интерес към подобно начинание, посочват в заявлението си до местната администрация художниците Пламен Пенов и Сашо Камбуров – преподаватели по изобразително изкуство, членове на СБХ – София и основатели на „Клуб идея“ – Плевен. От писмото им става ясно още, че се цели създаване и на графичен кабинет с оборудвана печатна база с възможност същата да бъде предоставяна и на професионални художници за техни графични проекти. Предвижда се и организиране на уъркшопи, беседи и практически занятия, съвместна дейност с арт организации в страната и чужбина, запознаване с българските традиции и обичаите с цел съхраняване и популяризиране на културното ни наследство.

„Считаме, че ще е добра традиция в ползваните помещения от арт – школа „Колорит“ да започне работа също детска школа“, завършват художниците Пламен Пенов и Сашо Камбуров.