Новини

Общинският съвет в Плевен заседава днес в зала „Г.Димитрова“

Днес в зала „Гена Димитрова” започна редовното заседание на плевенския Общински съвет. Предварително предложения дневен ред включваше за обсъждане 25 точки и две питания от общинските съветници Цветко Цветков – местна коалиция „За промяна” и Николай Маринов – Национален фронт за спасение на България. По предложение на д-р Георгиев в началото на днешното заседание бяха утвърдени две допълнителни точки – „Промяна в инвестиционната политика на ДКЦ – 3” и „Избор на експерт – счетоводители на дружествата „Тролейбусен транспорт”, „Инжстрой” и „Тибор”. Те влязоха в дневния ред като 26-та и 27-ма и с двете питания днес съветниците ще обсъждат общо 29 точки.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложението за промени в Правилника за работата на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В резултат на дейността на Общинския съвет и натрупания опит в прилагането на Правилника, смятам за необходима неговата актуализация, посочва председателят на Общинския съвет Мартин Митев, който е вносител на предложението. Като мотив за промените е изтъкната и необходимостта от синхронизиране на Правилника с нормативни актове от по-висока степен. Втора точка е предложение за изменение, допълнение и поправка на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Предложението бе внесено още на заседанието през м. май и бе отложено за ново обсъждане за заседанието през юни. Част от предложените промени в Наредбата касаят  общите правила за паркиране в общината и режима на локално платено паркиране по местоживеене в Плевен. Местният парламент предстои да вземе решение и по Наредба №2 за опазване на околната среда в община Плевен. С промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност на общинските съвети е вменено задължение да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Изменена е и Наредба № 44 за ветеринарно – медицинските изисквания към животновъдните обекти в частта относно броя селскостопански животни, отглеждани за лични нужди в обекти на физически лица. Това налага съответно промени на нормативния текст на местно ниво. Предложение във връзка с искане за предоставяне сграда на ОУ „Валери Петров” – Плевен внася Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”. Точката е под номер 4 в дневния ред на съветниците. ОбС – Плевен ще решава и за процедура по създаване на организация за управление на туристически район Дунав.

Николай Стоев