Новини

Комисия обсъжда днес нови кандидатури за Почетни граждани на Плевен

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира за заседание днес, на 16 април от 15,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Членовете на комисията ще разгледат три предложения за удостояване със званието, съобщи председателят на Общинския съвет и председател на работния орган – Мартин Митев.

Предложенията са за:

– Иван Миндиликов – гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г. Предложението е внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 26.09.2017 г. от д-р Володя Попов – директор на Регионален исторически музей – Плевен.

– Проф. д-р Радко Радев, д.м.н., ръководител Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен.  Предложението е внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 30.03.2018 г. от Сдружение „Справедливост“ – гр. Плевен.

– Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – ректор на Медицински университет – гр. Плевен. Предложението е внесено в деловодството на ОбС – Плевен на 30.03.2018 г. от председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев и кмета на Община Плевен Георг Спартански.

И трите предложения са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, раздел Документи / Нормативна уредба / Други документи – https://obs.pleven.bg/bg/drugi-dokumenti/predlozheniya-za-udostoyavane-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-plevenbg-1

Предложенията ще бъдат разгледани по реда на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. Съгласно чл.39, ал.1 от Наредбата писменото предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се адресира до председателя на Общинския съвет и се разглежда от Комисия в състав: председател на Общински съвет – Плевен, председателите на постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, членовете на Постоянната комисия „Култура, вероизповедания и международна дейност” в Общински съвет – Плевен. Комисията се председателства от Председателя на Общинския съвет. На 16 април се събират общинските съветници – председатели на постоянните комисии в местния парламент: д-р Йордан Георгиев, Пепо Петков, Пенчо Дреновски, Петя Василева, Диана Данова, Цветан Антов, проф. Начко Тоцев, Милчо Илиев, Владислав Монов и Дарин Ангелов/, и членовете на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност”. Комисията се свиква два пъти в годината и приема решение с гласовете на повече от половината й членове.

Съгласно чл.39, ал.2 писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен” се внася на заседание на Общински съвет – Плевен от председателя на местния парламент, след решение на Комисията по ал.1, и се приема с гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници. Връчването на званието се извършва на тържествено заседание на Общинския съвет по повод на 15 май – Празника на Плевен от председателя на Общинския съвет и кмета на община Плевен. Почетните граждани на Община Плевен получават и Златна почетна значка на Община Плевен и Почетна грамота, подписана от Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Плевен и подпечатана с официалния печат на Общината.

В Книгата на почетните граждани на Община Плевен на отделна страница се поставя снимка на удостоения със званието, вписват се трите му имена, датата на раждане, номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостояване със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със званието.