Новини

Обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Фонд „Флаг” организира общината

Община Плевен кани плевенчани на обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ. Средствата са за реализацията на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Стойността му е 10 223 215,88 лева, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура като фактор за устойчиво развитие на града и региона. Предвидени са интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  Плевен – социалната и публичната зона. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

Средствата от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11. 04. 2018 г. от 17 ч. в Актовата зала на І етаж в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” 2.

Материалите по проекта са достъпни в Община Плевен, пл. „Възраждане” 2, стая 80 – Дирекция „Проекти”.