Новини

ОбС прие Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“, Общинският съвет на Плевен прие Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен за 2018 година.

„При гласуване на предложението бяха направени промени по него от Постоянната комисия по „Общинска собственост и инвестиционна политика. Програмата включва прогноза за очакваните приходи и разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти, описание на имотите, които Общината има намерение да предложи под наем, за продажба и за учредяване на ограничени вещни права и описание на имотите, които има намерение да придобие в собственост през годината”, информира днес на редовната си пресконференция председателят на местния парламент Мартин Митев.

Очакваните приходи от управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост през 2018 година са общо в размер на 4 600 660 лв.

4 297 660 лв. са очакваните постъпления от управлението на общинските имоти и още 303 000 лв. от разпореждането с тях. Заложените за тази година приходи от ОП „Жилфонд“ са в размер на 1 234 600 лв., от ОП „Управление на общински земи и гори“ – 1 383 060 лв., от ОП „Център за градска мобилност“ – 1 320 000 лв., от ОП „Акварел“ – 237 000 лв. От отдаване под наем на общински нежилищни имоти и право на поставяне на преместваеми обекти по кметствата, Община Плевен очаква приходи в размер на 53 000 лв., от концесии на нежилищни имоти – още 70 000 лв.

В Раздел „Разпореждане с имоти-общинска собственост“ записаните постъпления в общинския бюджет са основно от продажбата на общински имоти – 300 000 лв. Заложени са и 100 000 лв. приходи от продажба на сгради, както и 200 000 лв. от продажба на земя.

Необходимите разходи през годината за управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост са съответно 2 098 330 лв., от тях 20 000 лв. са за отчуждаване.

В списъка с имотите, които Община Плевен има намерението да предостави под наем, са записани 74 обекта. Имотите, предвидени за продажба, са съответно 47, показва справка с плана, приет от Общинския съвет.