Новини

Пресконференция представи напредъка по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

На 18 януари 2018 г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Плевен се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На събитието присъстваха заместник- кметът на Община Плевен Стефан Милев, ръководителят  на проекта Евгени Генов, членове на екипа на проекта и представители на фирмите-изпълнители на строителните дейности по проекта, медии.

Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта, представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“, детски и спортни площадки, пешеходни мостове и улици.

Стефан Милев откри пресконференцията с приветствие към участниците, като подчерта    важността на проекта за гражданите на Плевен и благодари на строителните фирми за спазените срокове и качественото изпълнение  на строително-ремонтните работи /СМР/ на обектите на интервенция по проекта.

Пресконференцията продължи с презентация, представена от ръководителя на проекта,  в  която  акценти бяха  целите, напредъкът по изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите резултати към  момента:

  • Нова визия за Градската градина;
  • Цялостно обновяване и модернизиране на Водната каскада;
  • Преобразяване на прощад „Стефан Стамболов”.

Като резултат от  изпълнение  на предвидените дейности  на посочените  обекти се  реализира основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Постигнати са специфичните цели,  свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт.

Продължителността на проекта е 30 месеца  с общ  бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 11 768 047, 47 лева е европейското съфинансиране  и 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране.