Новини

Институт за пътна безопасност в България представи днес целите и задачите си

Поради невъзможността на държавата сама да се противопостави ефективно на пътнотранспортния травматизъм в страната и изхождайки от това, че безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност, в края на 2017 година в България е създаден Институт за пътна безопасност. Това е независима неправителствена организация, която обединява експертния потенциал на гражданското общество в страната с цел да подпомага дейността на институциите по отношение проблемите на безопасността на движението по пътищата. В сдружението могат да членуват физически и юридически лица, институции, организации, училища и др. Създаването на Институт за пътна безопасност е препоръчано на България от ООН и Световната банка. Това обясни на специална пресконференция днес Илияна Цировска, член на Института за пътна безопасност. И разясни целите и задачите, които си поставя неправителствената организация. Сред тях са изготвянето на обективен анализ на пътнотранспортните произшествия и причините водещи до тях; изготвяне и разпространение на доклади, анализи и изследвания за състоянието на пътната безопасност и ефективността на противодействието на пътнотранспортния трав¬матизъм; осъществяване на постоянен мониторинг на дейността на всички институции, отговор¬ни за безопастонстта на пътя.

Експертите на института предлагат две стъпки за нормализиране на пътно транс¬портната обстановка в страната. Това стана ясно още на днешната пресконференция. Те са:

– да бъде създадена организация с достатъчно голям административен капа¬цитет, за да може да извършва постоянен мониторинг на пътно-транспор¬тната обстановка и да подпомага ефективно МС при взимане на решения. Тази организация би следвало да е еднакво отдалечена от всички организации, участващи в системата. За това предлагаме тя да бъде непосредствено подчинена на МС. Анализите, които тя ще изготвя и мерките, които ще предлага ще се предоставят на МС и областните управители, а те ще възлагат тяхното изпълнение. Необходимостта еже¬год¬но да се одитира цялата дейност по изпълнение на целите също налага да се създаде такъв орган.

– спешно да се приеме нова национална стратегия за единна държавна политика по безопасността на движението по пътищата, съобразена с малкото време което остава до края на срока за изпълнение на европейската програма в тази насока.