Новини

Визионерът Иван Стефанов

Първата половина на XX-ти век е динамично време в световен и национален мащаб. Световна война, “Голямата депресия”, революции, империи падат, създават се нови. В тези времена в малка, но горда България живее човек, който гледа отвъд хоризонта.

Иван Стефанов е роден на 5 март 1884 г. в Севлиево. Родителите му са чиновници. През 1900 г. семейството се преселва в Плевен. Три години по-късно Стефанов завършва Търговската гимназия в Свищов. След това работи в Свищов и Габрово. През 1914 г. започва кариерата му в Българска народна банка – клон Плевен. До 1919 г. е книговодител. В периода 1919 – 1921 г. е счетоводител, след което до 1923 г. му е поверена длъжността “контрольор”.

Размирната 1923 не подминава и Иван Стефанов. Считано от 7 май той е уволнен в интерес на службата. След събитията от 1923 г. бива интерниран във Варна, където става управител на кооперация “Освобождение”. Ръководи същата до разформироването и през 1924 г. През същата година бива екстерниран в Плевен. В нашия град той отново развива активна кооперативна дейност.

С протоколно решение на Управителния съвет на Популярна банка – Плевен от            14 април 1926 г. е назначен за неин директор.

Тук искам, в няколко реда да опиша развитието на Популярна банка – Плевен. Тя е създадена на 13 март 1911 г. от тридесет и шест занаятчии и търговци. В периода 1911 – 1926 г. банката се развива с бавни темпове. От 1926 г. започва пътят и към стабилизиране и развитие. На 14 юли 1929 г. се полага първият камък на новата сграда на институцията. Директор е Иван Стефанов. Това е само началото на широкомащабната дейност, която бива развивана от банката под ръководството на Иван Стефанов. Под неговото управление банката предлага разнообразни финансови продукти. Банката насърчава спестовността като въвежда специални срочни влогове със седмични и месечни вноски събирани от специални банкови инкасатори. Банковата институция поддържа за своите членове най-ниския лихвен процент. Портфолиото от кредити е разнообразно. Предлагат се заеми срещу вземания по пенсии, въведени са специални заеми за довършване на къща за членовете на банката, включително такива за водопроводната и електрическата инсталация на сградата.

Ръководената от Иван Стефанов банка развива и сериозна инвестиционна политика. Инвестира в производството на захар чрез създаването на кооперация “Българска захар” –      с. (дн. гр.) Долна Митрополия, Плевенско. Поставя началото на водоснабдителна кооперация “Здраве” в Плевен, на кооперация “Болгар” и общозанаятчийска кооперация за общи доставки. Основава кооперация “Плевенски плод” и й дава да ползва построената вакуумна фабрика. Подкрепя и кооперация “Плевенска гъмза”. Развива и редица други инвестиционни политики.

Освен грижите, които Иван Стефанов и ръководената от него банка полагат за стопанските интереси на членовете си, банката полага грижи и в областта на здравеопазването. Иван Стефанов има сериозни заслуги за основаването на втората в страната кооперативна болница. Бива създаден фонд “Подпомагане развитието на децата” и построява за децата на членовете на банката летовище в балканското село Лопян.

В социално отношение банката раздава помощи на немощни и изпаднали в нужда свои членове. Въвежда се “Посмъртен фонд” за раздаване на помощи на наследниците на починали членове на банката.

Иван Стефанов се занимава и с издателска дейност. Ръководената от него банка издава вестник “Кооперативен лъч”. Самият той публикува статии и беседи във вестниците “Кооперативен лъч”, “Българска захар”, Народна борба”, “Народна трибуна” и др., в които той разяснява как би могъл да се подобри поминъкът на населението. Особено тук се проявява неговият визионерски дух – говори за пряката връзка между прираст и поминък, условията за привличане на туристи и способите за реклама у нас и чужбина, и др. Спирам вниманието Ви върху една статия на Стефанов във вестник “Поглед” от 1928 г. В нея той казва: ”………… Това намаление на консумацията в последните 1 – 2 години застави и най-неведущите да почустват правотата на мисълта, че само свързващия двата края селянин и гражданин е добър консуматор на продукти, а с това и добър платец на преки и косвени данъци и налози.” Точно и кратко определение на т.н “средна класа” и “пазарна икономика” написано преди близо деветдесет години! В един момент човек има чувството, че Иван Стефанов и Популярна банка – Плевен са синоними.

Иван Стефанов остава начело на Популярна банка – Плевен до 31 март 1948 г. Стефанов е бил заместник-председател на Областната стопанска камара – Плевен. Бива избран и за общински съветник. Лауреат е на редица ордени и награди.

Иван Стефанов умира на 23 апр. 1950 г., след кратко боледуване.

В Отдел “Държавен архив” – Плевен има регистриран фонд на Иван Стефанов съдържащ документи от 1903 до 1976 г.

 

Използван справочен апарат:

Ф. 566К, инв. опис I, а.е. № 1, а.е № 2, а.е. № 12 л. 1, а.е. № 19 л. 1 – 2,  а.е. № 38, л. 1, а.е. № 40, л. 1, а.е. № 49, л. 1,

               инв. опис II а.е. № 4, л. 1,

               инв. опис IV, а.е. № 2, л. 1, а. е. № 15, л. 1, а. е. № 17, л. 1, а. е. № 18,  л. 1.

 

 

Изготвил:

Илиян Цветанов

Главен експерт

в отдел “Държавен архив” – Плевен