Новини

Общинският съвет обсъжда промени на наредби и отчети на сесията си през август

По предварителен дневен ред от 34 точки заседава през август Общинският съвет на Плевен. Сесията е на 31-ви от 9 часа в сграда „Гена Димитрова“. Проектът за дневен ред и предложенията, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на ОбС – Плевен. Първите три точки касаят три от общинските наредби – Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен и Наредба 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Предложението по Наредба №3 е за изменение и допълнение с нов раздел, регламентиращ режим за безплатно паркиране на електрически пътни превозни средства в „синя зона”.

Втора точка в дневния ред е за промени в Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината. Повод за предложението, внесено от председателя на Общинския съвет Мартин Митев, е необходимостта от промяна на чл.16, ал.1 от Наредбата. Целта е правната регламентация за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./ да създава правна сигурност за собствениците и ползвателите на тези търговски обекти, с оглед защита на извършените от тях инвестиции за изграждане на летни градини съобразно действащата правна уредба преди изменението на Наредбата с решение от 24.11.2016 г.

На сесията влиза предложение и за нова Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Една от причините за това са промени в поредица нормативни актове през последните години, актуализация на терминологията и изменение в наименованието на част от услугите. Част от промените касаят системата на предучилищното и училищно образование и налагат приемането на цени за предоставяни нови услуги.

През август Общински съвет – Плевен ще разгледа предложение и от Комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД. Собственик на капитала на здравното заведение е Община Плевен. В определения срок, документи за участие в конкурса са подали д-р Николай Хинков и д-р Снежина Тодорова. Двамата са представили тригодишни програми за развитие и дейност на „ДКЦ Ш – Плевен“ ЕООД и са провели събеседване с комисията.

Точки пет и шест са отчети във връзка с общинските финанси. Съветниците ще изслушат отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2016 г. Отчетът бе представен и на публично обсъждане, организирано дни преди сесията от председателя на местния парламент Мартин Митев.

Точка шеста в дневния ред е информация за изпълнението на текущия бюджет на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2017 г.

На това заседание съветниците ще обсъдят предложение за нов Правилник за работата на Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси и приемане на нов състав на Съвета.

Предложение за изменение на решение за разпределение на средствата в група „Подпомагане дейността на Младежки общински парламент – Плевен, за съвместни инициативи и младежки дейности в размер до 10 000 лв.”, внася председателят на Общинския съвет. Предложението е за дофинансиране с 400 лв. на мероприятие на Скаутски клуб „Лъвче“ – Плевен, посветено на 140 години от Плевенската епопея.

ОбС предстои да вземе решение и по предложение, касаещо ОУ „Антон Страшимиров“ – Бохот. До общинска администрация е постъпило писмо от Теменужка Маринова – директор на училището за включването му в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2017/2018 г.

На предстоящата сесия ще бъде представен и отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода януари-юни 2017 година.