С ново модерно оборудване е Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в Плевен

   Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в Плевен, вече е с ново модерно оборудване, доставено по проект „Оборудване и обзавеждане след основен ремонт на сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, находящ се на първи етаж на вход „В” от жилищен блок на ул. „Даскал Димо” № 7 в гр. Плевен, УПИ I, стр. кв. 352”, финансиран от  „Фонд „Социална закрила”.   Общият  бюджет на проекта  е 21 820 лв.,  като собствените финансови средства са  в размер на 2 182 лв. или 10 % от проектния бюджет, съобщава сайтът на Община Плевен.

В проекта бе  заложено обзавеждане и оборудване на 5 кабинета, 3 зали  и приемна с компютърно и офис оборудване, озвучителна и климатична техника, аудио-визуална и видео-техника. Предвидената апаратура и обзавеждане вече са доставени и  монтирани в помещенията.