Новини

ОбС – Плевен допълни процедурата за отстраняване на излезли от употреба автомобили в общината

С 36 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба № 2 за опазване на околната среда в общината. Промените касаят допълнения в процедурата по отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, паркирани и изоставени на терени общинска/държавна собственост.

Практиката до момента при установяване на излезли от употреба МПС, паркирано на терен общинска/държавна собственост, беше след оглед на превозното средство и констатиране на липса на знак за извършен периодичен технически преглед и стикер за валидна застраховка „Гражданска отговорност“, от отдел „Инспекторат“ поставяха на предното стъкло на автомобила предписание с указание за отстраняване от терена. При неизпълнение на предписанието следваше отстраняване на превозното средство от оператор на центъра за разкомплектоване или оператор на площадка за временно съхраняване на ИУМПС. Съгласно текст в Наредбата собствениците на въпросните МПС имат възможност да получат обратно автомобила си след представяне на документ за собственост в срок до 14 дни от принудително преместване. След изтичане на този срок ИУМПС може да се разкомплектова. При неизпълнение на предписание на нарушителите се съставя акт и се издава наказателно постановление /НП/. Именно след жалба срещу такова НП, местните съдилища /Административен съд – Плевен във връзка с решение на Pайонен съд – Плевен/ са стигнали до заключението, че липсата на изрична регламентация в Наредбата за поставяне на предписанието за преместване на ИУМПС по гореописания начин и предвид липсата на сродна процедура в Закона за административните нарушение и наказания или в друг нормативен акт, влече пороци в административно-наказателното производство и води до незаконосъобразност на НП. От практиката са познати и множество случаи, в които на излезли от употреба МПС липсват регистрационни табели, по които да се извърши проверка и установи техния собственик.

За отстраняване на този проблем Общинският съвет прие следните промени в Наредба №2:

В Раздел четвърти „Ред и събиране и управление на излезли от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда и отпадъци от тях“, чл.38 се допълва с ал.2 със следния текст: „Собствениците на ИУМПС се уведомяват по реда на АПК. На собственика или от упълномощено от него лице се предоставя екземпляр от протокола при поискване.“

– В чл. 39 се добавя ал.2 с текст: „Когато ИУМПС е без регистрационни номера и липсват външни белези, по които собственикът му да бъде установен по надлежния ред от компетентните органи, Предписанието за преместване се залепва на предното стъкло на МПС под формата на стикер и се обявява на интернет страницата на Община Плевен. Удостоверяването на поставянето на Предписание по горния способ се извършва чрез съставяне на нарочен протокол и заснемане.“

Промените в общинската Наредба №2 влизат в сила 5 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.