Новини

ОбС – Плевен заседава на 30 април при закрити врати и със строги мерки за сигурност

По предварителен дневен ред от 27 точки ще заседава Общински съвет – Плевен на 30 април. Сесията ще започне с обсъждане на предложение за удостояване на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на Община Плевен”. Внесени са предложения за приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, за допълнение на Наредба № 14/2001 г. за търговската дейност на територията на община Плевен и за изменение на Наредба № 7/2005 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Съветниците ще обсъждат и приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2020 г.

Кметът Георг Спартански внася предложение за освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица – ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори, от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски, във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

На обсъждане ще се подложи и предложение, внесено от кмета, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на базата на бившето училище „Марин Дринов” в Плевен на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” – Долна Митрополия. С писмо от февруари началникът на военновъздушното училище бригаден генерал Юлиян Радойски, е заявил желание сградният фонд на бившето училище „Марин Дринов” да им бъде предоставен чрез дарение за учебна дейност. Идеята е сградите в имота – една триетажна, една двуетажна и пет едноетажни, да бъдат реновирани и там да бъдат създадени подходящи съвременни условия и изграден Иновативен център и общежитие за студенти.

Предвид въведеното заради разпространението на коронавирус извънредно положение в страната, редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе в зала „Катя Попова” при закрити врати и при спазване на всички противоепидемични мерки.