Новини

Съветниците отложиха приемането на нова наредба за използване на спортни обекти

Общинските съветници отложиха днес приемането на нова наредба, регламентираща условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Плевен. Приемането на наредбата се налага от Закона за физическото възпитание и спорта, който определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. В новата нормативна уредба са определени условията и редът за използването на спортните обекти – собственост на Община Плевен, безвъзмездно или чрез отдаване под наем, правилата за отдаване под наем на спортни обекти, редът за предоставяне, изискванията, на които да отговарят участниците, редът за разглеждане на заявленията и класиране на участниците и т.н.

На днешната сесия общинските съветници решиха наредбата да се разглежда на следващо заседание с цел определени части от текста да бъдат прецизирани.