Новини

ОбС заседава на 27 февруари по 32 предложения

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание на 27 февруари от 9 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Дневният ред на първото от насрочените за следващата седмица две заседания включва 32 предложения. Първа точка в заседанието е преразглеждане на Решение №049 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет, върнато за ново обсъждане от областния управител на Област Плевен и кмета на Община Плевен. Решението касае отдаването под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони. За обсъждане влизат и всички постъпили до момента предложения за месеца.

Общински съвет – Плевен, ще обсъждат промени в три от общинските наредби – Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен и Наредба №27, регламентираща реда за разделно събиране на отпадъци на територията на общината. Ако предложените изменения бъдат приети, те ще влязат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.

За обсъждане влиза и предложение за нова Наредба за условията и реда за ползване на общински спортните обекти.

На 27-ми февруари Общинският съвет предстои да утвърди и състав на две комисии – Комисия за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Общината и Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение,  а също така и за деца-сираци. Ще се гласува и по предложение за участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“. Водеща роля в Сдружението има Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Идеята е да се кандидатства с проектно предложение по процедура за създаване и развитие на регионални иновационни центрове.

На заседанието си следващия четвъртък съветниците предстои да утвърдят предложение за избор на 24 съдебни заседатели за Районен съд – Плевен. С това процедурата в местния парламент ще приключи и  предложението ще бъде представено пред Общото събрание на съдиите от Окръжния съд.

Сред точките, които ще стоят на вниманието на местния парламент, са още: доклади за състоянието на Системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие; предложения за кандидатстване на Община Плевен с проекти за ремонти на три спортни зали – зала „Спартак“, зала по борба и залата по волейбол, за външно финансиране от Министерството на младежта и спорта.

На заседанието ще бъдат представени отчет за изпълнение на Програмата за управление на четвъртата година от мандат 2015-2019 г. на кмета на Общината и Програма за управление на кмета на Общината за мандат 2019-2023 г.