Новини

Общински съвет – Плевен, избра Мартин Митев за свой представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев ще представлява местния парламент в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Решението бе прието единодушно на днешното заседание на Общинския съвет с 39 гласа „за“. При невъзможност на председателя за участие в заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от Петя Василева, решиха още общинските съветници.

В деловодството на ОбС – Плевен, е постъпило писмо от Изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в Република България, относно предстоящо обновяване състава на най-висшия орган на НСОРБ – Общото събрание. Съгласно устава на Сдружението, в него всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на Общинския съвет. В тази връзка в двумесечен срок след провеждане на първото си заседание, новоизбраният Общински съвет трябва да определи своя делегат в Общото събрание. Основните ангажименти на избрания са свързани с участие в заседанията на Общото събрание, които се провеждат веднъж или два пъти годишно, представяне на позицията на съответния Общински съвет по обсъжданите теми и осигуряване на обратна информация за взетите решения. За осигуряване участието на представители на Общинския съвет във всяко заседание на Общото събрание е удачно с решението за определяне на представител да се определи и зам.-представител. С оглед на всичко гореизложено е и днешното решение на Общински съвет – Плевен.

Преди провеждането на първото заседание през януари и февруари 2020 г., по райони за планиране ще бъдат организирани регионални заседания на делегатите на общините за номиниране на членове на Управителния съвет на НСОРБ за съответния район.