Новини

Популярни личности ще се грижат за момичета с противообществени прояви

„Менторство за приобщаване“ се нарича проектът, по който започна работа сдружение „Плевенски обществен фонд – Читалища“ във Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ – село Подем. Там се обучават двадесет момичета от 13 до 18-годишна възраст с противообществени прояви.  Голяма част от тях са от разбити семейства или идват от „институциите“, съобщи Даниела Димитрова, ръководител на проекта. Той е финансиран с близо 50 000 евро от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, стартира на 11 октомври и ще продължи 16 месеца.  В това време ще бъдат въведени иновативни дейности за социализация на децата и борба с отклоненията от нормите на обществения живот. Целта на проекта е да се разработи нов подход за приобщаване на момичетата в Подем, за да може след това той да се прилага и при други млади хора с противообществени прояви, с криминогенно и девиантно поведение.

За реализация на подхода сдружението залага на граждани с обществен авторитет и професионална реализация, които на доброволен принцип да работят с девойките, настанени със съдебни решения в интерната. Ще бъдат подбрани десет ментори, които след това ще преминат специализирано обучение. Планирани са редовни срещи на менторите с ученичките, за да се търси въздействие върху характерите им и изграждане на нови за тях ценности чрез неформално образование. Планира се през неучебните дни доброволците да организират кратки семейни ваканции за момичетата от възпитателното училище. Програмата включва и организирани посещения на институции, важни за социалната интеграция на децата, техни изяви в публична среда, придобиване на нови знания и умения. ВУИ „Христо Ботев“-Подем, е единственото в страната за девойки с противообществени прояви. Натрупаният опит по време на проекта ще бъде разпространен чрез „конференции на бъдещето“ с участието на заинтересованите институции, органи на местната власт, неправителствени организации и медии.

Свилен Димитров