Новини

ОИЦ – Плевен започва работа по нов тригодишен проект

В Заседателната зала на Община Плевен се проведе пресконференция, на която беше обявено началото на  проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”.

Ръководителят му – Стефан Милев, заместник-кмет „Европроекти и хуманитарни дейности“ оповести официално подписването на договор BG05SFOP001-4.004-0026, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. С бюджет от 410 760 лв. екипът на центъра продължава работата си и през следващия тригодишен период.

По думите на Камелия Горненска – координатор на проекта през периода на функционирането му ще бъдат организирани 66 информационни събития във всички общини на областта, експертите ще се включат в три национални кампании, периодично ще се срещат и с представителите на регионалните и националните медии, две хиляди дипляни ще издадат. За обезпечаване провеждането на събитията е предвидено закупуването на три промоционални шатри. Всички дейности се обединяват от целта заинтересованите, както и широката общественост, да получават навременна, разяснена разбираемо, информация за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Другата част от работата на експертите е популяризирането на успешни европейски проекти и добри практики. И през следващите три години Областният информационен център – Плевен ще продължава да е в подкрепа на бизнеса, на неправителствените организации и на институциите – каза в заключение ръководителят на проекта Стефан Милев.

А за повече информация и разяснения по него препоръча желаещите да се обръщат към Николета Минчева –
експерт „Комуникация и информация“.

Николай Стоев