Новини

Общинският съвет на Плевен е приел 171 решения за шестмесечие

Общо 171 решения, 5 от тях за промени в действащи общински наредби, е приел за половин година Общинският съвет на Плевен. Внесените питания от съветници по актуални за Общината въпроси са общо 17 на брой. Отчетът за дейността на местния законодателен орган за периода 1 юли 2018 г. – 31 декември 2018 г., бе представен за сведение от председателя на Общинския съвет Мартин Митев на февруарското заседание на съветниците.

„Обсъдените в Общинския съвет предложения през посочените шест месеца са общо 179, сред тях са и поредица от предложения във връзка с участието на Общината по различни проекти“, информира Мартин Митев. Сред решенията относно проектите той припомни няколко – решение за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци; решение за даване съгласие за кандидатстване с проектно предложение за защитни мероприятия за превенция при горски пожари по Програмата за развитие на селските райони /2014 – 2020 г./; решение за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от Регионалния фонд за градско развитие. През втората половина на изминалата година съветниците дадоха съгласие и за сключване на договор за партньорски отношения с град Гандия, Кралство Испания. Подкрепен бе и меморандум за сътрудничество между Община Плевен и Българската академия на науките, който бе подписан официално в деня на февруарското заседание на съветниците.

За посочения период Общинският съвет е приел и 37 решения за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост, 31 решения за промяна на планове за регулации,  2 решения за одобряване на схеми за разполагане на преместваеми обекти. Общо 6 са решенията в тези месеци, касаещи дейността на общинските фирми, 3 за предоставяне на еднократна финансова помощ, 1 за опрощаване на публични държавни вземания и 1 решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С решение от м.юли миналата година в Община Плевен са в сила и Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в общината. Приета бе и Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия.

За периода 1 юли 2018 г. – 31 декември 2018 г., Районна прокуратура – Плевен не е протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет, не е спирала и изпълнението на такива актове. Въз основа на протести от Окръжна прокуратура по образувани преписки се изпращат необходимите документи от страна на Общинския съвет във връзка с проверката „Надзор по законност”.