Новини

От 1 ноември ВиК – Плевен обявява нови цени

С Решение № БП-Ц-10/25.10.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрен Бизнес план (2017г. – 2021г.) за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен – консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен и утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01. 11. 2018 г. както следва:

1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

1.1 битови потребители(население- физически лица)- 1.671лв./куб.м без ДДС

1.2.обществени потребители (юридически лица)- 1.671лв./куб.м без ДДС

2.Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

2.1 битови потребители(население)- 0.185лв./куб.м без ДДС

2.2. обществени потребители (юридически лица)- 0.185лв./куб.м без ДДС

3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители – 0.419лв./куб.м без ДДС

3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.)

степен на замърсяване 1 – 0.599лв./куб.м без ДДС

степен на замърсяване 2 – 0.674лв./куб.м без ДДС

степен на замърсяване 3 – 0.908лв./куб.м без ДДС