Новини

Със 746 000 лв. повече от миналата година са събраните суми от местни данъци и такси

Към 30 април 2019 година Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен отчита постъпления от администрирането на местни данъци и такси в размер на 14 000 600 лв. Събраната сума надвишава със 746 000 лв. приходите към същия период на миналата година. Изпълнението на плана за приходи по основните видове данъци и такса битови отпадъци към края на месец април е, както следва:

-Данък върху недвижимите имоти – 66%;

-Данък върху превозните средства – 55%;

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 22%;

-Такса битови отпадъци – 68%.

Общо изпълнението на плана за приходи от местни налози към края на срока за плащане с отстъпка възлиза на 58%.

За постъпилите в брой суми са издадени 75 490 приходни квитанции. За осчетоводяване на банковите приходи са обработени 15 480 платежни нареждания.

Дължими суми за 2019 година без отстъпка или задължения за минали периоди ведно с дължима лихва за просрочие на плащането, собствениците могат да  заплатят на каса в Дирекцията, по банков път, чрез Интернет през сайта на Община Плевен или чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна.

Информация за сметките и кодовете за плащане клиентите могат да намерят на адрес www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси”, подсекция „Актуално”.

Работното време на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” за плащания в брой или чрез ПОС терминал е от 8,30 до 16,30 ч. без прекъсване. Плащанията се извършват на гишета от 1 до 5 в Салона за обслужване на клиенти.

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” уведомява клиентите си, че съгласно обнародваните в Държавен вестник брой 108 от 29 декември 2018 година промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2019 година, за придобити чрез възмездни и безвъзмездни сделки имоти не следва да подават данъчни декларации. На база данни от Агенция по вписванията администрацията ще формира партида, ще начисли задължение и изпрати съобщение до приобретателите на имота.

При наличие на обстоятелства от значение за определяне размера на данъка собствениците са длъжни в двумесечен срок от придобиването да депозират данъчна декларация по чл.27 от Закона – нов образец, одобрен от Министъра на финансите, с която да предявят правото си на освобождаване от данък или ползване на данъчно облекчение. Последното засяга собствениците, които ще ползват новозакупения имот като основно жилище и тези, които имат определен от компетентните органи процент неработоспособност /Експертно решение на ТЕЛК/.

Промените касаят и предприятията, закупили нежилищни имоти. Член 14, ал.4 от ЗМДТ разписва задължение в двумесечен срок от придобиването на нежилищния имот фирмите да предоставят информация за отчетната стойност на имота.

На собствениците, които не са спазили двумесечния срок, администрацията ще налага санкции в определените от Закона граници.

Допълнителна информация клиентите могат да получат на посочените на сайта на общината телефони за контакти с Дирекцията, както и на място, в сградата на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” на ул. „П. Р. Славейков” №21 в рамките на работното време.