Новини

Увеличава се броят на електронните регистри, до които Община Плевен има достъп

Електронните регистри, до които служителите на Община Плевен имат достъп, са вече 16, информира секретарят на Общината  Паулина Кирова. Това е следваща стъпка към реалното въвеждане на електронното управление и служебна обмяна на данни чрез Средата за междурегистров обмен (RegiX).  Междурегистровият обмен дава възможност за намаляване на изискуемите документи от заявителите на административни услуги, тъй като необходимата информация се набавя по служебен път. По този ред Общината може да си осигурява и данни, които са необходими за изпълнение на задължения извън предоставянето на административни услуги. За да се избегнат злоупотреби, в системата се влиза с електронен подпис и автоматично се отчита кой служител в колко часа е ползвал данните, съобщава пресцентърът на Община Плевен.

Общината вече има осигурен реален достъп до данни от регистри като този на наказателните постановления; на защитените територии и защитените зони в Република България; на правните основания за ползване на площи – земеделски земи; регистър на средищните училища и детските градини; на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на квалификация; национален туристически регистър; регистър на задължените лица, регистър на уведомленията за трудови договори и уведомленията за промяна на работодател; регистър на производствата по несъстоятелност; Имотен регистър; Търговски регистър и др.

Община Плевен е подала заявки и очаква издаването на заповед за достъп от Държавна агенция „Електронно управление” до още осем регистъра.

Г-жа Кирова напомни, че съгласно §6 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги след 1 ноември 2018 г. не се допуска обмен на документи на хартиен носител между администрациите, освен в случаите, когато това е определено със закон. Поради това Община Плевен е организирала надграждането на ползваната информационна система в съответствие с Единен технически протокол и е включена в Средата за електронен обмен на съобщения от 2017 г.