Новини

Общинската Комисия за решаване на жилищните нужди разгледа критични случаи на граждани

Промени в реда за настаняване под наем в общински жилища на граждани с установени жилищни нужди и корекция в наемните месечни цени на жилищата от тази категория подготвят представители на общинската Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите. За обсъжданите предложения за изменениe на Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти информира председателят на Комисията Петя Василева – общински съветник и зам.-председател на Общинския съвет, на провелото се тази седмица поредно заседание на Комисията.

„Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти е приета през април 2005 г., като последно промени по нея са правени през декември 2015  г. и тя определено се нуждае от промени“, заяви Петя Василева. Наредбата определя реда и условията за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти и конкретните правомощия за това, начина за установяване на жилищни нужди на лица с постоянен и настоящ адрес в община Плевен и настаняването им под наем в общински жилища. С Наредбата се определя и реда за настаняване във ведомствени общински жилища. По своето предназначение общинските жилища са разпределени в четири фонда: за настаняване под наем на граждани с установени по реда на Наредбата жилищни нужди; за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, преди влизане в сила на Закона за общинската собственост; ведомствени и резервни. Предназначението на жилищата от първата група се определя от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината и може да се променя по същия ред. Наемните им цени се определят с решение на местния парламент, като в Плевен те не са променяни от 2013 г.

На заседанието си тази седмица Комисията одобри 5 искания за продължаване срока на заповеди за ползване на общински жилища от техните наематели. Взети бяха няколко решения и за премествания по подадени молби. Майка с три деца ще бъде настанена в друго общинско жилище по нейно настояване, а освободеното жилище ще бъде предоставено на друго многодетно семейство. Удовлетворени бяха искания и за преместване от майки с деца със сериозни здравословни проблеми – те ще бъдат настанени в жилища, подходящи предвид здравословното състояние на децата. Комисията се произнесе и по молба от настанени в освидетелстван общински имот. Взето бе решение искането на наемателите да останат в имота да бъде удовлетворено до изтичане на 4-годишния срок на заповедта с подписване на декларация за съгласие от тяхна страна. Решен бе и жилищният проблем на баща с 6 деца, най-малкото от които е 6-месечно бебе. Семейството, което досега е обитавало фургон край Плевен, ще бъде настанено в общинско жилище след като в същото приключи текущ ремонт.

„На това заседание Комисията започна с настаняване на критични случаи и премина към обсъждане на подадени молби, категоризирани в 4 група – 1 подгрупа и 2 подгрупа, според разпоредбите на Наредба №18“, заяви след заседанието Петя Василева.

В състава на общинската Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите влизат 7 общински съветници и служители на общинската администрация.