Новини

Извънредна сесия на ОбС на 22 май

На 22 май (вторник) от 17.30 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе заседание на Общински съвет – Плевен. Дневният ред включва само една точка – изменение на Решение № 530 от 30 март 2017 г. на Общинския съвет за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“

„С Решение № 530 Общински съвет – Плевен е дал съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, информира Председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Максималният размер на дълга, който може да бъде поет е 3 407 060,00 лв. Срокът за погасяване е до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.

В изпълнение на взетото решение е сключен Договор за кредит от 11.07.2017 г. в размер на 3 407 060 лв., със срок за усвояване до 31.10.2017 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.05.2018 г. По искане от страна на Длъжника – Община Плевен, страните са се съгласили и е подписан на 30.10.2017 г. Анекс №1 към договора за кредит, с който е удължен срока за усвояване на кредита до 30.11.2017 г., като всички останали клаузи на договора остават непроменени. Към настоящия момент от разрешения кредит са усвоени 3 216 418,12 лв.

След проведени консултации с експерти от ФЛАГ относно възстановяване на средствата от ползвания заем и възможността Община Плевен да кандидатства за отпускане на нов, необходим за окончателно плащане по проекта, е предложен вариант за удължаване срока на договора на сегашния заем чрез трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен заем.