Новини

Приеха годишния отчет за изпълнение на мерките от общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците

Общо 49 421.33 т смесени битови отпадъци от населените места в община Плевен и 7 625.75 т неопасни производствени отпадъци от община Плевен са предадени през 2017г. за третиране в Сепариращата инсталация на Регионалната система за управление на отпадъците. За същия период 30 030.514 т неподлежащи на последващо оползотворяване след сепарация и некачествен компост са депонирани в клетката за депониране на битови отпадъци. За компостиране са предадени 1 013.42 т разделно събрани зелени отпадъци и 8 675.36 тона биоразградими отпадъци, отделени от смесените битови.

Това стана ясно от представения днес пред Общински съвет – Плевен годишен отчет за изпълнение на мерките от Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен 2016-2020г. Местният парламент прие документа с 36 гласа „за“.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен включва клетка за депониране на битови отпадъци, компостираща инсталация, сепарираща инсталация и Център за предаване на отпадъци. Приемат се отпадъци от шестте общини в региона – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци, като това става по предварително уточнен график, се посочва в отчета. През 2017 г. за работата на системата са били доставени 457 контейнера за разделно събиране на зелени отпадъци за населените места, по договор с „Екопак България“ през периода разделно са събрани 43.11 т хартия и картон, 27.51 т пластмаси и метал и 48.05 т стъкло.

Относно контролната дейност в отчета е посочено, че при текущ контрол по изпълнение на договорни отношения по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци, почистване и измиване по районите в града, са съставени 29 акта за установяване на административно нарушение по Наредба №2 на ОбС – Плевен.

През годината са почистени над 23 нерегламентирани замърсявания в общината.