Новини

Готово е предложението за Областна здравна карта

Финално заседание на комисията по изработване на областна здравна карта одобри предложението, което ще бъде изпратено до Министерство на здравеопазването до края на месец февруари. Заседанието бе председателствано от областния управител Мирослав Петров и на него присъстваха заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов, представители на общините, РЗОК, РЗИ, представители на местните власти и съсловни организации. Предложението представи д-р Ваня Иванова от  РЗИ – Плевен. По думите й здравно-демографските данни към 31.12.2016 година сочат, че на територията на Област Плевен преобладава застаряващо население, концентрирано в по-голямата си част в градовете. Навсякъде има отрицателен прираст. Най-голям е делът на заболяванията на органите на кръвообращението, както и навсякъде в България. „Ситуацията в област Плевен е сходна с тази в цялата страна.”, отбеляза д-р Иванова. Тя подчерта, че на територията на област Плевен има доста добро обхващане на всички населени места в първичната медицинска помощ и това ще се запази така в предложението за областна здравна карта. 230 са лекарите в извънболничната специализирана здравна помощ. Изчисленията са на база на човекочасове и брой прегледи и приблизително отговарят на определените в методиката стойности за 100 000 души население.” , каза д-р Ваня Иванова. Предложението за областна здравна карта е съобразено с методиката на Министерство на здравеопазването. Обемът на легловата база в болничните заведения на територията на област Плевен, тяхната обезпеченост със специализирана апаратура и лекари, обезпечеността на населението с доболнична медицинска помощ отговарят на нуждите на населението и  здравно-демографските данни. Към предложението ще бъде приложена и подробна аргументация за всички данни, с която да се защити запазването на съществуващите нива на здравеопазването към момента в областта.

Областният управител Мирослав Петров и неговият заместник д-р Красимир Трифонов благодариха за аналитичната, добронамерена и отговорна работа на специалистите в РЗИ, които представиха днес предложението пред комисията. След финалните технически проверки на таблиците и посочените в тях данни предложението ще бъде изпратено в МЗ. Копие от него ще получат всички общини, чрез които то да стигне и до доболничната и болничната помощ на тяхната територия, както и всички участници в комисията.