Новини

Кампания на НЗОК „За отворени досиета“

Въведената в нашата страна система на здравно осигуряване има задачата да доведе до подобрени здравни резултати и качество на живота, регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на здравните разходи, подобряване качеството на предоставените услуги и равнопоставеността при тяхното използване, въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти и по-висока удовлетвореност на потребителите от медицинската помощ, каза за радио „Плевен” д-р Пенка Стефанова – директор на Районната здравноосигурителна каса в Плевен. За подобряване качеството на предоставяните здравни услуги и недопускане на заплащане на дейности, които не са извършени или са извършени в непълен обем НЗОК и РЗОК осъществяват контрол на лечебните и здравни заведения. Стремежът на Здравната каса е да привлече пациентите от пасивни потребители на здравни услуги в активни участници в контрола на публичния разход за здравеопазване. За тази цел НЗОК, респективно  Районните здравноосигурителни каси предоставят възможност на здравноосигурените лица да се запознаят с електронното си здравно досие като използват Уникален код за достъп – добави д-р П.Стефанова. Издаването на код започва още през 2013 г., като от края на м. август 2017 г. се дава началото на Кампанията на НЗОК „За отворени досиета“, включваща редица активни мероприятия на здравната каса за повишаване на интереса на гражданите за ползването на този вид услуга. Реализира се на територията на всички РЗОК, като първата стъпка в тази посока се прави чрез предоставянето на Уникален код за достъп до медицинското досие на всеки гражданин, заявил желание и посетил РЗОК. Усилията са насочени към това, да бъде използвана огромната по обем информация, генерирана от НЗОК, в полза на пациента.  Уникалният код за достъп е личен, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК след представяне на документ за самоличност, или чрез нотариално заверено пълномощно от упълномощеното лице. Издаването става незабавно и безплатно, получава се на хартиен носител в запечатан плик. С уникалния код всеки гражданин има достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК (на официалната интернет страница на НЗОК) и може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатират разминаване в данните, гражданите могат да подадат сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Допълнителна информация за ползване на кода гражданите могат да получат на официалната интернет страница на НЗОК, както и на място в РЗОК. При интерес от страна на организации и работодатели, РЗОК – Плевен е създала  възможност за презентация на услугата и организирано обслужване на колективи при предварително изявено желание и уточнен график. Изпратени са информационни писма до ръководители на институции, както и специално изработени за целта информационни плакати. До момента РЗОК – Плевен е издала УКД на 3128 здравноосигурени лица, като най-възрастният гражданин получил такъв код е на 95 години.  От старта на кампанията в РЗОК-Плевен вече има постъпил и проверен от контролните органи сигнал, подаден от гражданин след справка с УКД . Д-р Пенка Стефанова изказа благодарност на институциите и гражданите, които са се отзовали и прикани всички да станат част от процеса на контрол върху изразходване на обществения ресурс, чрез проява на лична ангажираност  посредством своя Уникален код за достъп.