Новини

Комисии към ОбС разглеждат предварителни отчети и програмите за развитие на общинските фирми

Две от постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще разглеждат предварителни отчети към декември 2017 г. на търговските дружества с общинско участие и програмите за развитие на същите за 2018 г. Съветниците в двете комисии ще се запознат с финансови резултати на „Дентален център І – Плевен” ЕООД, „Тибор” ЕАД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, ДКЦ ІІI-Плевен” ЕООД, ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД и „Инжстрой” ЕООД.

„Предварителни отчети на търговските дружества с общинско участие към декември 2017 г. и програмите им за развитие за тази ще бъдат разгледани от колегите в ПК по “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев. Програмите за развитие ще бъдат обсъдени и в ПК по „Бюджет и финансова политика” с председател Пепо Петков“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той поясни, че съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, програмите за развитие на дружествата за същата година се утвърждават ежегодно от Общинския съвет в срок до 31 март на всяка календарна година, като проектите за тях се представят до 31 януари на съответната година. През февруари комисии към Общинския съвет разглеждат за сведение предварителни отчети на търговските дружества с общинско участие, а окончателните такива за годината се внасят до края на март, след което се гледат и на заседание на Общинския съвет.

Всички постъпили отчети и програми в деловодството на ОбС – Плевен са публикувани на официалната страница на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, категория „Заседания“/ „Заседания на постоянни комисии“/ „Материали за заседания на постоянни комисии през месец февруари 2018 г.“ /https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2018-g