Новини

Преобразуват училищата с селата Мечка и Търнене от основни в обединени

Две училища в община Плевен – Основно училище „Христо Ботев” в Мечка и Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в Търнене, се преобразуват в обединени. Решенията прие Общинският съвет на Плевен на януарското си заседание. С преобразуването на двете учебни заведения, се дава възможност учениците в тях да продължат образованието си на място и след VII клас с 2-годишен срок на обучение за придобиване на основно образование и първа степен на професионална квалификация.

„Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование обучението от I до X клас се извършва в обединени училища. Учениците, завършили успешно X клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация“, поясни във връзка с двете решения председателят на Общинския съвет Мартин Митев. „Преобразуването на училищата в селата Мечка и Търнене от основни в обединени е възможност завършващите в тези две населени места да продължат своето обучение на място. По този начин намаляваме риска от отпадането им от училище след завършване на основното образование, дава се възможност и за задържането им в образователната система още няколко години. Много често нежеланието на родителите за пътуване на децата им в други населени места води до отпаднали от училище. Преобразуването е възможност учениците в тези две населени места да получат и професионална квалификация, което има дава шанс за успешна реализация след това и на пазара на труда.“, каза още Мартин Митев.

В ОУ „Христо Ботев” – с. Мечка в самостоятелни паралелки се обучават 130 деца от I до VII клас, и деца на 5 и 6 години в подготвителна група. Училището се посещава и от ученици от с. Въбел, гр. Никопол, с. Черковица и Плевен, за които е подсигурен транспорт. Учебното заведение разполага с общежитие с 40 места за пътуващите ученици със седмичен престой. Организацията на учебни процес е целодневна за децата от I до VII клас, осигурено е и безплатно столово хранене. С преобразуването на ОУ „Христо Ботев” – с. Мечка от основно в обединено към него ще бъдат разкрити две професионални специалности – „Работник в дървообработването“ и „Производство на мебели“, гласи решението на Общинския съвет.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене се обучават 168 ученици от I до VII клас, и деца на 5 и 6 години в подготвителна група. Обучението е в самостоятелни паралелки при целодневна организация на учебния процес, с осигурено безплатно столово хранене. В училището учат и деца от село Дисевица, за които е подсигурен транспорт. След преобразуването на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене от основно в обединено към него ще бъдат разкрити две професии – „Работник в растениевъдството – Трайни насаждения“ за момичета и „Помощник в строителството – Основни и довършителни работи“ за момчета, с придобиване на първа\степен на професионална квалификация.

Преобразуването на училищата в селата Мечка и Търнене от основни в обединени се предвижда от учебната 2018/2019 година, се посочва в решението на Общинския съвет.